MØTEREFERATER / REFERATARKIV

REFERAT FRA GUVERNØRBESØKET TIRSDAG 17. OKTOBER 2017

Besøket startet som de fleste guvernør besøke gjør, med et formøte mellom Guvernøren og hans følge og Horten Rotary ´s styre og klubbkomitéledere.

Tilstede på formøtet var: Guvernør Erik Gran, hans frue Grethe Gran og AG Gisle Bjørnstad, President Svein Erik Lysgaard, innkomne president og leder av kommunikasjonskomité Marius Tannum, sekretær Kirsti Hesjedal, Morten Svagård, programkomitéleder. Inger Holt, TRF, Tor Jacobsen, prosjektkomitéleder, Bjørn Bryde, servicekomitéleder, Berit Jordfald medlemskomitéleder.

Forfall: kasserer Jarl K Johnsen og past president Anders J Stensen (tilstede i slutten av møtet)

Guvernøren var opptatt av at klubbene skulle legge inn i Rotary Club Central prosjektplaner med prosjektenes anslagsvise kostnader og timer. Et ønske fra RI presidenten Ian Riseley for å kunne dokumentere betydningen av frivillig Rotaryarbeid world wide.

Guvernøren ga god tilbakemelding på web sidene våre som han mente var meget bra.

Han syntes det var bra at vedtektene «lå ute» og at vi satser på ungdomsutveksling.

Deretter var det en gjennomgang fra komitélederne om det pågående arbeid i klubben som høstet positiv respons.

Hovedforedraget fra Guvernør Erik Gran til klubbens medlemmer startet kl. 19.00Hele foredraget legges ved i dette referatet. Les og ta oppfordringene han sender ut.

 Han la vekt på Rotary som en yrkesorganisasjon med viktige verdier. Rotary hjulet har 24 tagger. De symboliserer at man er rotarianer 24 timer i døgnet. Ikke bare en dag i uken på møtet i klubben.

Årets tema som ble lansert på International Assembly er: «Rotary Making a Difference»

Viktige områder som Guvernøren stoppet opp ved i foredraget sitt, kan oppsummeres i følgende punkter.

Ungdomsutveksling

Rotarys 6 fredssentre

Utryddelse av polio

TRF er 100 år

Rotarys 6 fokusområder

Kjønnsbalansen i Rotary

Bekjempelse av slavearbeid

Guvernørbesøket ble avsluttet med en smakfull kveldsrett med dessert i Best Westerns restaurant. Morsomme historier ble fortalt og Guvernøren takket for maten og for en hyggelig kveld.

Ref Berit


Her er Erik Grans foredrag på Guvernørmøtet den 17. oktober 2017

 

 

Hvorfor medlem

Mitt første møte med Rotary var yrkesveiledning på gymnaset. Dette medvirket til at jeg begynte på

NTH i Trondheim. Etter diplomoppgave ved Institutt for Energiteknikk, som den gang het Institutt for

Atomenergi (IFA), fattet jeg stor interesse for matematiske modeller og programutvikling på

datamaskin.


Jeg begynte å arbeide som forsker på IFA i 1973. Siden det ikke var aktuelt med atomkraft i Norge,

var det viktig at kompetansen til instituttet ble benyttet i industrien, og det førte til at jeg ble

engasjert i å lage beregningsmodeller for ÅSV (Årdal og Sunndal Verk). Det er i dag en del av Hydro

som nå er et rent aluminiumselskap. Men ÅSV var da en statsbedrift. Norsk Hydro hadde før krigen

startet bygging av kraftverk ved Tyin. De ønsket å bygge en gjødselfabrikk i Årdal. Men når tyskerne

kom til Norge i 1940 startet de å bygge et aluminiumsverk. Aluminiumsverket ble ferdig, og da

tyskerne tapte krigen, fikk den norske stat aluminiumsverket. Staten ville at Hydro skulle overta det,

men de var ikke interessert, og Årdal Verk ble da en ren statsbedrift. Under Korea krigen steg

aluminiumsprisene mye og staten tjente da gode penger. De bygget også verk på Sunndalsøra og

bedriften ble fra da hetende Årdal og Sunndal Verk (ÅSV). Senere er ÅSV blitt overtatt av Hydro.

Jeg sluttet på instituttet i 1980 og begynte i Norcontrol. Norcontrol var den første bedrift som

utviklet styresystem og antikollisjon‐ og navigasjonssystem ved bruk av datamaskiner for

handelsflåten. De var også en ledende bedrift når det gjaldt utvikling av treningssimulatorer. Da

Statoil skulle bemanne Gullfaksplattformen med prosessoperatør ble det etablert et

samarbeidsprosjekt mellom Norcontrol, Norsk Data og Institutt for energiteknikk. Dette var et typisk

kompetanseoppbyggende prosjekt, som Statoil stod bak. Etter 11 år i Norcontrol begynte jeg i Norsk

Hydro. Bedriftskulturen i Hydro og Statoil er basert mye på den yrkeskodeks som er gjeldende i

Rotary. Det går på etikk i arbeidslivet, som også gjelder privat.


Rotarynålen har 24 tenner, og det symboliserer at når du er rotarianer, er du det 24 timer i døgnet og

ikke bare en gang i uken, når du er på møtet i din Rotaryklubb.


Årets tema som ble lansert på International Assembly (Guvernøropplæringen i San Diego) er: 


Rotary: Making a Difference. Årets RI president Ian Riseley sier at som enkeltpersoner kan vi gjøre mye bra,

men når vi er en stor organisasjon gjør det en stor forskjell.

RI presidenten ønsker videre at alle klubbene legger inn 2 måltall i Club Central. Det er hvor store

kostnader og hvor mange timer klubben legger ned i sine prosjekter. RI presidenten vil da bruke

summen av disse tallene fra klubbene til markedsføring av hvor mye Rotary gjør på verdensbasis.

Ungdomsutvekslingen i Rotary er viktig. 8.000 studenter utveksles hvert år. Ungdomsutveksling er

også fredsskapende.


Rotarys har 6 fredssentre. Et er i Uppsala. Der er det 20 studenter fordelt på 2 årskull. Det er 10

studenter hvert år. En 2 årig master koster 75.000 USD og det dekkes av Rotary. Studiet er svært

populært og det plukkes ut studenter fra forskjellige deler av verden, med forskjellig hudfarge og

religion. Studiet består i konfliktløsing og fredsarbeid. 65 mill. mennesker lever i i dag i krigssoner og

aktuelle konflikter studeres, og en søker å komme fram frem til mulige løsninger. Når studentene er

ferdig får de interessante jobber i sitt lands utenrikstjeneste, i FN eller på andre viktige områder i

verden.


Utryddelse av polio. 16 mill. er reddet fra Polio siden vaksinasjonen startet. Det er til nå brukt over

1.6 milliarder USD. I Atlanta ble det kun rapportert om 5 tilfeller i 3 land hittil i år. Afghanistan,

Pakistan og Nigeria. Nå er det økt til 8 tilfeller. I 2016 var tallet 37, og i 2015 var det 74. Det er

bevilget 1.2 milliarder USD de neste 3 år. Herav har Rotary lovet 150 mill USD. Bill og Melinda Gates

har lovet 450 mill. Institusjoner og stater har lovet resten. Vaksinasjonen må pågå for fullt i 3 år etter

siste tilfelle av polio for å være sikker på at det ikke blusser opp igjen. I verden er det kun utryddet en

epidemi tidligere, og det er kopper.

 

TRF er 100 år. Arch Klumb foreslo å bevilge penger i 1917. I 1928 blir navnet TRF (The Rotary

Foundation). Institute startet i 1936. Det var en beskjeden start. I 1947 mottok fondet 1.3 mill. USD i

forbindelse med Paul Harris død. I 1965 starter Matching Grant og Group Study Exchange. I 1978

kommer det første store humanitære prosjektet (Health, Hunger and Humanity (3‐H)) I 1979 starter

Rotary med å immunisere 6 millioner barn mot polio. I 1981 etableres Endowment Fund, hvor

forrentningen går til humanitære prosjekter. 4 milliarder USD er blitt bevilget i humanitære

prosjekter.


Rotary’s 6 fokusområder

1. Fredsarbeid og konfliktforebygging

2. Sykdomsforebygging og –behandling

3. Vann og sanitæranlegg

4. Mødre og barns helse og velferd

5. Grunnleggende utdannelse og bekjempelse av analfabetisme

6. Økonomisk og samfunnsmessig utvikling


Viktig å sikre Rotarys fremtid

Rotary har bare 22 % kvinner For 10 år siden var det 13%. Med den hastigheten tar det ca. 30 år å

oppnå kjønnsbalanse. Det er for lenge å vente. Flere nye kvinnelige medlemmer må prioriteres.

103 av de innkommende 539 guvernører er kvinner. Det er viktig å prioritere kvinnelige ledere.

Kun 5 % av medlemmene er under 40 år De aller fleste er over 60 år. Flere unge medlemmer må

prioriteres.


Bekjempelse av slavearbeid. 46 mill. er slaver i dag. 20 % i sex industrien og 80 % produksjonsarbeid.

Stort fokus på Convention i Seoul og Atlanta på å bekjempe slavearbeid.

Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet, Å stille

høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke

som mulighet til å gagne samfunnet. Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom

et verdensomspennende fellesskap av personer fra forskjellige yrker forent i idealet om å gagne

andre .


Rotary er en yrkesorganisasjon. Klassifikasjonsprinsippet bør følges.

Rotarys har 4 nivåer, RI president, guvernører, klubb presidenter og medlemmer. NORFO som står

for Norsk Rotaryforum er til for å bistå klubbene. De oversetter Rotary materiell til norsk, har

samlinger for utvekslingsstudenter, bistår med det datatekniske, er med på utgivelsen av Rotary

Norden osv.


Det ligger mye stoff om Rotary på nettet. En bør gå inn på MyRotary eller rotary.org. People of Action 

er en ny kampanje som en kan lese om der.

10.10.2017 MØTET VAR ET INTERCITY MØTE HVOR 8K KLUBBENE VAR INVITERT I TILLEGG AV HORTEN ROTARY. 

Møtet fant sted på RS Tunet - Redningsselskapets nye kraftsenter i Vestfold på Langgrunn. Fremmøte fra inviterte klubber var formidabelt, så salen var nesten full da Markeds - og Driftsansvarlig for RS Tunet Børre Jacobsen (tidligere ordfører i Horten og nå også leder av Horten Næringsforening). Han presenterte entusiastisk fakta om Redningsselskapet og RS Noatunet (Noa betyr "Trygg havn" etter hva de har funnet ut i gamle språk) og planene for virksomhet og aktiviteter fremover. 
Redningsselskapet (RS) feirer 125 års jubileum i år og har som visjon for sin virksomhet at "Ingen skal drukne". Alle kjenner vel til RS, men ikke alt de driver og holder på med. Børre fortalte at RS har 120 ansatte pluss mange frivillige (blant annet mannskapet på redningsskøytene). RS har 670 mill kr i årlige driftskostnader og leverer tjenester for en samfunnsverdi på 2 milliarder kr. Inntektene kommer hovedsaklig fra medlemskontingent, kursavgifter, gaver og statlig tilskudd. Det siste for tjenester RS utfører for staten. Medlemsantallet ha steget fra 70 000 i 2010 til snaue 125 000 i 2016. RS er organisert i 5 regioner og den ene og største legges nå til RS Noatunet hvor det etter planene skal være ca 50 arbeidsplasser. RS disponerer 25 redningsskøyter og 4 ambulansefartøy. 

Stikkordet for øvrig drift er forebyggende tiltak gjennom kursvirksomhet og aktiviteter for særlig barn og unge, men også profesjonelle kurs for rederier og oljeselskaper. RS kjøpte konkursboet etter 

Norges Maritime Utdanningssenter (NMU), som var lokalisert på Bakkenteigen (som Horten Rotary tidligere har besøkt to ganger). Denne aktiviteten har RS slått sammen med RS Sjøredningsskolen (tidligere lokalisert i Stavern) og sitt eget kurs- og kompetansesenter, som nå alt sammen legges til 

RS Noatunet. I tillegg legges Call senteret og Småbåtregisteret (som også RS er ansvarlig for) også til tunet. En redningsskøyte blir fast stasjonert der. Tunet inneholder også en hotell-del på 10 rom med 4 køyer på hvert rom og en restaurant som maks kan ta 200 gjester. I tillegg kommer kurs- og konferanserom med kapasitet på 150 kursdeltagere. Børre regner med at inntil 10 000 kursdeltagere vil være innom på tunet og brannsimulator / helikopter havarikurs på Bak

kenteigen. 


Investeringen i de 3 hovedbygningene er gjort sammen med Horten Industripark, som eier 30% av bygningsmassen, som totalt består av 4000 m2. De 3 byggene er RS hovedbygg, Frivillighetens hus og Proffbygning for RS Sjøredningsskole. Børre fortalte videre om at fasilitetene kunne leies ut til eksterne bedrifter når RS ikke selv skulle bruke dem. Restauranten skal kunne tilby tjenester både til eksterne bedrifter og privatpersoner/foreninger og har allerede gjort slike avtaler. Restauranten skal være åpen for publikum i helgene, som enten bruker kyststien eller er på aktiviteter for barn og unge. 
 
RS holder på å inngå avtale om kjøp/leie av ytterligere tomteaeal på RS Noatun, men Børre var tilbakeholdende med opplysninger om hva det skulle brukes til utover at det var et bevis på RS' langvarighet i investeringene på Langgrund og at de er ekspansive i planer og ideer om ytterligere ideer. Børre kunne fortelle at RS Noatun allerede nå er et av de ledende maritime sikkerhetssentrene i Europa med de fasiliteter og utstyr tunet nå har, blant annet med moderne navigasjons- og maskinromssimulatorer fra Kongsberg Maritime. 


Dette var en god prestasjon av en virksomhet, som har valgt å satse i Horten og vil bety mye for omdømmebyggingen i Horten. Arrangeringen på området med spennende arkitekttonisk utforming av bygninger, vann og bro vil alene kunne tiltrekke mange besøkene. Morsomt og inspirerende var det også å lytte til Børre Jacobsen, som ble behørig takket med applaus, vin og blomster. 
 
Tom, referent 

03.10.2017 MØTEREFERAT FRA MØTET "UTENRIKSTJENESTE FRA EN AMBASSADØRS SYSNSPUNKT" AV STEN LUNDBO

Tidligere diplomat og ambassadør Sten Lundbo holt ett spennende foredrag om utviklingen i Nordisk og Europeisk samarbeid siden 50-tallet. Finland ble trukket fram som spesielt i nordisk sammenheng med utviklingen fra å ha assosiasjoner østover, til å bli fullt EU medlem og det eneste landet i Norden som innførte Euro.


Forholdet til USA med forhandlinger om TTIP som ble stoppet og Trump's forsøk på splittelse i EU gir både utfordringer og muligheter i EU. For Norges del kan det at TTIP stoppet opp ha løst ett stort problem med at vi måtte starte egne forhandlinger.

To andre store utfordringer for EU er Brexit der Theresa May vil ha spesialordning frem til 2021 og flyktningekrisen der 160 000 flykninger skulle omplasseres, men bare 29 000 er flyttet.

Tre forsøk på forsøk på EU medlemskap, første gang i 1962 med Norge Irland, UK og Danmark, folkeavstemningen i 1972 med 53,5 % nei og i 1994 med 52,2 % nei selv om mange trodde Norge ville følge Sverige og Finland.

Norge er aktive i Europarådet der Thorbjørn Jagland er generalsekretær. Flagget til Europarådet, tolv stjerner på blå bakgrunn, ble også EU sitt flagg i 1986. Europarådet med menneskerettighetsdomstolen har kritisert Norge for utsrtakt bruk av glattcelle i fengsel og lange varetektsperioder. Det ble også avsagt en dom mot Norge som sikret rettigheter til grunneiere av feste-tomter.

Sten Lunbo avsluttet med å åpne for spørsmål og det var mange som benyttet seg av det.


Referent: Marius Tannum


REFERAT 19. SEPTEMBER 2017

 
PROGRAM: "PROSJEKT REN INDRE HAVN".


Foredragsholder: Enhetsleder for kommuneutvikling i Horten kommune, Trude Movig

Godt fremmøte til dette møtet, med et tema som tydeligvis interesserer medlemmene. To gjester ble ønsket velkommen og det ble gratulasjon til Torbjørn som fyller år til uken.

Presidenten ga så ordet til kveldens foredragsholder Trude Movig

Sjøbunnen i Indre havn er forurenset av miljøgifter. Horten kommune har samarbeidet med Forsvarsbygg, Horten Industripark og Miljødirektoratet om en plan for opprydding av sjøbunnen.

Rundt Indre havn har det vært skipsverft, verksteder og annen aktivitet i rundt 150 år. Deler av områdene har også vært brukt til avfallsfyllinger. Dette har ført til spredning av miljøgifter til Indre havn. Miljøundersøkelser av bunnsedimentene har påvist høye konsentrasjoner av miljøgifter som bly, kvikksølv, polyaromatiske hydrokarboner (PAH), polyklorerte bifenyler (PCB) og tributyltinn (TBT).

Les mer her: www.horten.kommune.no/ren-indre-havn

Et flott foredrag med mange spørsmål fra medlemmene.

 

20.9.2017

AB

REF. ÅRSMØTE HORTEN ROTARY 15.08.2017 


Svein-Erik ønsket 20 medlemmer velkommen til årsmøtet (herav en gjest), med å spørre om noen hadde innvending til innkallingen, og agendaen for møtet! 


Anders leste årsberetningen for 2017, noen korrigeringer ble det, så redigert årsberetning ble sendt alle medlemmer dager etter møtet. Det har vært bra aktivitet, variert program, (takk til programkomiteen), selv om vi ønsker oss flere medlemmer, gjerne flere kvinner, har vi fått et nytt medlem. Anders mål nr 1 var rekrutering, det må bare fortsette. 


Regnskap ble gjennomgått av Jarl, likeså budsjett. 

Regnskapet ble godkjent. Kontingenten blir uforandret. 

Revisor var meget godt fornøyd. 


Tor gjennomgikk nye vedtekter, ba oss spesielt være obs på §4 og §11. 


Karl Amund ga et fyldig referat fra arbeidsgruppen som jobber med jubileumsprogrammet for 2019. 

Det blir veldig spennende og mange mennesker blir involvert. 


Svein Erik avsluttet årsmøtet 19.45, slik at komiteene kunne arbeide seg ferdig deretter. 

Regnskap, årsberetning nye vedtekter ligger på vår hjemmeside.


08.08.2017 Fregattene som forandret Horten, og oss, for alltid.

Tidlig på 60 tallet, og godt inn i den kalde krigen, skulle Europas sjøstridskrefter rustes kraftig opp. For Norge betydde det bygging av 60 orlogsskip av ulike kalibre. (Orlog betyr ganske enkelt krig på Nederlandsk) Den klart største posten på budsjettet var 5 moderne og velutrustede fregatter som etter en anbudsrunde havnet nettopp i Horten. Her var det riktignok et Marinens Hovedverft fra før, men dette innebar resurser, kunnskaper og ferdigheter som nok i ingen eller beskjeden grad var til stede.

Verftets ledelse krummet, nakke, skuldre, armer og tær og gikk til oppgaven etter Pippi Langstrømpe-prinsippet: Dette har vi aldri gjort før så da er vi sikket gode til det.

Resurser og teknologi ble overført og videreutviklet. Det betydde behov for en serie nye arbeidsplasser, hardt tiltrengt effektivisering og innsatsvilje og sist men ikke minst en bredspektret teknologiutvikling som igjen resulterte i en knoppskyting som det noe døsne lokalsamfunnet nytter godt av den dag i dag


5 fregatter ble konstruert, bygget, væpnet, levert og satt i drift på rekordtid.

Samtidig kunne økningen i flommen av sykelister ut av verftsporten etter endt arbeidsdag måles med samme logaritmisk målestokk som vi i dag måler jordskjelv. Det var knapt en eneste familie i egalitære 60-talls-horten som ikke direkte eller indirekte nød godt av denne utviklingen. Samtidig blomstret teknologiutviklingen også utenfor verftsporten og en bølge nye bedrifter både skvatt opp, formerte seg og videreutviklet seg. Det dannet igjen mye av grunnlaget for den teknologi og velstandsutviklingen vi nyter godt av i Horten i dag.

Vi kan trygt slå fast at fregattene fornyet Horten!

PS.

Av de 5 fregattene ble KNM Narvik bevart og hun ligger som museumsskip bare noen få meter fra der hun ble konstruert, bygget, vedlikeholdt og fornyet.  Vel verd et besøk på nettsidene men helst ”live” med omvisning 3 ganger i uken.

PPS

Vi i Horten Rotaryklubb kunne takket være KNM Narviks aktive venneforening via omvisning konstantere at hun er godt vedlikeholdt og i tilnærmet  operativ tilstand. To av oss har hatt en form for direkte tilknytning til fregattene. President Svein Erik gjennom en serie lederstillinger i forsvaret.  

Og, i all beskjedenhet, undertegnede Alf, som via 2 sommerjobber som hjelpearbeider på tynnplateverkstedet kunne delfinansiere økonomistudier i London. Jeg kunne da ved selvsyn konstantere at veggene jeg monterte i bysse og spise rom sto som jeg forlot dem, pluss noen lag maling da.

13.06.2017 REKEFEST PÅ HYTTA TIL ANDERS

Vi var 24 som hadde en hyggelig kveld med reker og tilhørende drikke på hytta til Anders. For å sitere Jan-Otto: en fin kombinasjon av seriøsitet og løssluppen hygge.
Mest seriøst var Svein-Erik's oppfordring om å delta i DK 2. september.

Heldige var vi med været, så vidt noen dråper regn; bruden sies å få evig lykke når det treffer brudesløret. La oss tro det også gjelder grått hår. Invitasjonen åpnet for fleksibel ankomsttid. Muligens resulterte dette i noe ujevne porsjoner med reker. Kanskje vil det være bedre å ha en fast tid for oppmøte neste år.

For undertegnede gav det en spesiell opplevelse å bli transportert på veg hjem av en Tesla X og få bekreftet at akselerasjonen fra 0 til 100 er 3 sek. Uavhengig av sjåførens alder.

Ref. Gunnar


BEDRIFTSBESØK HOS NORAUTRON 25.04.2017

Det var en lydhør forsamling som fikk høre den spennende historien til Norautron fra den spede begynnelsen på Falkensten bruk i 1989 til det milliard-konsernet det er i dag.

En stor del av suksesshistorien har vært stabilt eierskap, tilgang til kompetent arbeidskraft og nærhet til viktige kunder lokalt. Veksten de senere årene har vært drevet av kontor i Sverige, produksjon i Polen og i Kina. Norautron lokalt vokste ut av lokalene på Falkensten og flyttet inn i nye lokaler i Horten Industripark i 1999.

Det er mange bedrifter som har sett til Kina både for produksjon og som et spennende marked. Norautron kjøpte bygningsskall i Suzhou i 2006 og etablerte egen produksjon. Nå satser Norautron stort på det digitale skiftet med robotisering og effektivitetsøkende tiltak. Roboten Yumi fra ABB ble kjøpt inn og med den en nyansatt robot-spesialist. Denne roboten kan jobbe side-om-side med menneskene på produksjonslinjer og gjøre sin jobb uten å skape farlige situasjoner. 

Etter mange spørsmål fra salen var det klart for omvisning i produksjon og lager. For ikke å ødelegge komponenter og utstyr fikk vi antistatiske lab-frakker og matchende fottøy før vi ble geleidet ut i produksjonslokalet. Der fikk vi blant annet se hvordan produksjonen foregikk for "helseklokken" som kommer på markedet nå og Zaptec sin el-bil lader. Produksjonslokalet er delvis satt opp for faste produktlinjer som går i høyt antall og for mindre serier som produseres etter behov.

Vi fikk også se Yumi, men den hadde fri og så ut som den mediterte eller dagdrømte der den satt i hvilestilling. Det som også skapte mye interesse var 3D printeren og modellene den hadde skrevet ut i plastmateriale. 

Bilde: Omvisning i produksjon

Referent: Marius Tannum

18.04.2017 THOMAS NILSEN OG DAG O. BRUKNAPP HOLDT ET INTERESSANT FOREDRAG FOR 19 FREMMØTTE MEDLEMMER AV HORTEN ROTARY KLUBB OM VESTFOLDINGER I 2. VERDENSKRIG, MED VEKT PÅ DE FØRSTE DAGENE.


Det er rart dette med krigen, den tar aldri slutt. Det kommer stadig nye historier og detaljer som hjelper oss å forstå hva som skjedde.
Som da Wisting klamret seg til ripa på den overfylte prammen fra Pol 3, og ba mannskapet hilse hjem til kona, før han slapp taket.

Eller 14 åringen fra Veierland som skrev lapp til foreldrene og hang den på låveveggen, han kunne ikke sitte stille å se på det som skjedde, og dro i krigen. Det var komiske historier om tyske raumbåter som seilte seg bort og måtte banke på hos folk og spørre om veien og om hendelser ved Rauer og Bolærne. Beskytningen fra Bolærne hindret i 2døgn ytterlige tyske båter i å komme inn i fjorden, noe som sikkert hadde betydning for tyskernes planer.

Ved Narvik lå ”Norge” og ”Eidsvold” hvor 25 % av mannskapene var fra Vestfold. 31 mann fra Horten mistet livet her. 

Willoch, som hadde kommandoen på ”Eidsvold”, fikk først besøk av en tysk båt og ble “pent” bedt om å overgi seg, hvilket han ikke ville. Ikke før hadde tyskeren lagt i fra, før han skjøt et rødt bluss opp i været. Da kommanderte Willoch “ild” fra de allerede retningsinnstilte kanonene, men torpedoene var allerede på vei, og traff ammunisjonslageret på ”Eidsvold”, som gikk ned med 174mann.

En annen historie var om kapteinen på «Æger», Nils Bruun som senket det tyske kullskipet “Roda” under mistanke om at det inneholdt militært materiell. Han mente det lå for tungt i sjøen til å være koks. Det stemte. En dristig beslutning!

Trefningene på indre havn med ”Olav Tryggvason” og ”Rauma” ble naturligvis også nevnt. 

Det må være lov å si at kveldens foredrag hadde en usedvanlig lydhør forsamling til Horten Rotaryklubb å være! 

Ref. A.Kaardahl.


Bilde: Torpedojager Æger som vrak


Bilde: Operation Wesserübung

REFERAT FRA PEISMØTENE 28 MARS

Referat fra peismøte 28. mars 2017 hos Berit

Tilstede: Steinar Bjanger, Karin Fjellhegn, Alf Kramer, Jarl Johnsen, Kirsti Hesjedal og Berit Jordfald

Som alltid ble også dette peismøte et hyggelig og sosialt og interessant møte med god mat og drikke. Diskusjonene gikk livlig.

Konklusjon på hvordan gjøre møtene våre attraktive for flere yngre personer:

1.      Bevare klassifikasjon kravet. Det vil si bevare den yrkesrettede delen av Rotary.

2.      Besøke arbeidsplasser, høre yrkesforedrag med etterfølgende «peismøter»

3.      Invitere Round Table aktivt til møtene våre hvor dagsaktuelle og gjerne provoserende «3 minutter», står på programmet. Åpner for diskusjoner. Round Table medlemmer er kjent med «3 minutter» Den direkte formen skaper liv og engasjement.

4.      Samfunnsengasjerende foredrag og bedriftsbesøk

5.      Hyppigere og bredere bruk av sosiale medier

6.      Tydelig invitasjon til møtene som ønskes åpne for gjester, venner og ektefeller, gjerne i lokalavisen og på hjemmesiden

7.      Et programfritt møte i kvartalet slik at det blir plass for erfaringsdelinger og meningsutvekslinger internt. Gjerne i etterkant av et medlemsinnlegg.

8.      Fortsette med de sosiale møtene. Gjør oss bedre kjent.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Peismøte 28.mars.2017 hos Tom

Deltagere: Anders J. S, Borre, Ragnar, Bjørn N-Aa, Torbjørn, Tor V J og vert Tom

Konklusjoner fra diskusjon om hvordan vi kan legge til rette for å få rekruttert flere yngre medlemmer:

1.      Først og fremst å bevare den yrkesrettede delen av Rotary med sine aktiviteter som yrkesforedrag, bedriftsbesøk og peismøter. Også PHF utnevnelser.

2.      Ikke la veldedighetsprosjekter ta overhånd OG bare engasjere oss i slike prosjekter dersom medlemmene føler eierskap til prosjektet.

3.      Slike prosjekter må også være overkommelige tidsmessig og økonomisk.

4.      Dagens yngre medlemmer bør vi spesielt støtte og oppmuntre til å få med flere medlemmer, de må få "tyngde" i sine meninger om hva som skal til for å få engasjert yngre medlemmer. "Tidsklemma" er alene ikke noe argument, for KNAS og enkelte andre foreninger har ikke problem med å få nye og yngre medlemmer.

5.      Det bør ikke være noe spesielt mål å få så høy kvinneandel som mulig. Vi er ute etter positive og engasjerte medlemmer uavhengig av kjønn.

6.      Sosiale møter er viktig for relasjonsbygging og bevaring i klubben.

7.      Det er viktig å få "blest" om våre aktiviteter i media, både i Gjengangeren og i sosiale medier samt enkelte møter åpent for flere enn medlemmer.

Dette var noen av meningene og konklusjonene som fremkom på et ellers hyggelig peismøte.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra peismøte hos Astri, 28.3.2017

Tilstede: Ove Jensen, Jan-Otto Winter, Tonny Neumann, Marius Tannum, Svein Rønning, Svein Erik Lysgaard, Bjørn Bryde, Astri Bryde

Mye uformell, vennskapelig samtale rundt bordet med god mat og rikelig mat. Og riktig tilpasset drikke.

Peismøtet diskuterte konkrete Rotarytemaer:

1.      Programmet for møtene er vesentlige for å trekke til seg yngre medlemmer. De yngre må ha en grunn til å velge Rotary fremfor alle andre prioriterte aktiviteter. 45-åringer i dag er småbarnsforeldre, mens generasjonene tidligere hadde voksne barn ved den alderen.

2.      Rotary bør være mer synlige i lokalsamfunnet gjennom flere åpne møter og samfunnsnyttige aktiviteter. (Ref. dugnaden)

3.      Ved åpne møter bør vi spørre om å holde disse i en av Plenumssalene. Banketten oppe er godt egnet til interne møter, men kanskje ikke helt gode når vi har flere gjester.

4.      Rotary bør gjøre seg mer synlige ved å rengjøre og pusse plaketten på hotellet og mer tydelig Rotarymerking på ”obelisken” ved kanalen. Bjørn har dessuten et fint støpejernsmerke som kanskje kan festes i tillegg.

5.      Dugnad på kyststien er mindre aktuelt i og med at kommunene har oppgradert stien og overtatt vedlikeholdet. Peismøtet går inn for å foreslå å gjenoppta Festningen. Kanskje sjekke med speiderne hva de gjør der slik at vi ikke tråkker i deres område, men det ser ikke ut til at de rydder noe særlig.

6.      Alternativ Dugnadsinnsats å rydde opp i Hortenskogen/Fyllinga.

Møtet ble avsluttet kl. 22.15 i god stemning, etter mye og hyggelig raddel.

REFERAT HORTEN ROTARY KLUBBS MØTE 21.03.2017.

I president Anders’ fravær ledet Berit møtet på hennes vanlige lune måte. Noen praktiske opplysninger ble gitt til de 24 medlemmene som var til stede før Anders Kaardahl holdt sitt 3-min. Han presenterte to kaffekanner - en i klassisk og en i moderne stil. Han dro en del tanker om stilutvikling. Funksjonalismen innen formgivning og arkitektur er en reaksjon på samfunnet vi lever i?Dagens tema var «Redningsselskapet – hva skjer?» ved Børre Jacobsen. Han innledet ved å gi en oversikt over Redningsselskapet (RS). RS er 125 år og er organisert i 5 regioner, en region er lokalisert til Horten. RS har 25 rednings-skøyter, bemannet 1300 frivillige, lokalisert langs kysten over hele landet.


RS visjon:» Ingen skal drukne»

I 2016 reddet RS 45 personer og 45 fartøyer ble berget. RS har 125000 medlemmer, antallet har øket sterkt i de senere år. Total samfunnsnytte av RS virksomhet anslås til 2 milliarder kroner i året.


RS utvikling på Langgrunn er et skikkelig løft for hele regionen.

Det nye maritime ressurssentret er på 4000 kvm. Sentret vil blant annet inneholde et kurs- og konferansesenter med overnattingsmuligheter for opptil 40 personer, et frivillighetsbygg og en moderne restaurant med kapasitet til 200 personer. Sjøredningsskolen, et kompetansesenter for opplæring i søk, redning og sikkerhet på sjøen. Skolen hadde 8000 kursdeltakere i 2016.

RS-Tunet er blitt et eget AS i samarbeid mellom RS (70%) og Horten Industripark (30%). Det vil bli et møtested for RS, leirskole, kursvirksomhet og andre aktiviteter. Sentret har en totalkostnad på 120 millioner kroner og vil bli arbeidsplassen til 50 personer. Bygg og kanalanlegget er vakkert plassert i terrenget. Sentret er ferdig høsten 2017 med offisiell åpning tidlig i 2018.

En rekke spørsmål fra salen vitnet om stor interesse for dette flotte anlegget, og utviklingen på det stedet hvor sjøguttskolen i sin tid holdt hus.


HORTEN ROTARY KLUBBS MØTE 14.3.2017.

President Anders opplyste om en tidligere guvernør i perioden 1983-84, Ulf-Lund Halvorsens dødsfall. Berits 3-min. kommer senere. Hun var opptatt i begravelse denne dag. 

Alf ber om at flere bør være med på skråkkafeene. Det er viktig for integrering og en svært hyggelig opplevelse for deltakerne.

Og så overlot han arenaen til to svært entusiastiske representanter, Jon Wegge og Trond Barth Andersen for ”Tretopphytter Oslofjord” som fortalte om prosjektet med hyttene som nå er under bygging på Vegge gård rett opp for Varnestangen.

21 gjester og medlemmer fikk først en innføring i Vegge-gårdens historie der nå 10. generasjon er dagens drivere. Jon Wegge fortalte at gården for det meste baserte seg på skogdrift med uttak av ca 50 % av hver sort trevirke, løvtrær og bartrær, samt leieinntekter fra 17 bygslede tomter nede ved fjorden.

Han var imidlertid på utkikk etter flere muligheter for utnyttelse av denne flotte gårdens beliggenhet på toppen av Veggefjell med utsikt over hele fjorden, spesielt nordover mot Holmestrand, da Trond Barth Andersen mer eller mindre tilfeldig kom på besøk for å se på denne utsikten.

Trond BA har en sterk forankring i Brumunddal der en av hans venner, Frode Schei, nå hadde drevet utleie av tretopphytter i mer enn 10 år, og med stor suksess. Hans 5 hytter er booket omtrent alle helger fram til ut 2018, noe er ledig i hverdagene. Dette var ideen som Trond BA falt sterkt for å kunne kopiere ett eller annet sted i området rundt Tønsberg, der han nå har bodd i ca 10 – 12 år. Han og hans kone, trålet derfor områder som kunne være aktuelle og det var på en slik tur de, mer eller mindre tilfeldig dukket opp på Vegge og ble helt betatt av den flotte beliggenheten. Kontakten mellom Jon Wegge og Trond Barth Andersen ble umiddelbart svært god, og Jon ble begeistret over den ideen som Trond la fram.

Tegninger og planer ble laget for de fem hyttene, som fikk navn etter kjente fugler, Falkereiret, Haukereiret, Ørnereiret, Måkereiret og Uglereiret. Gjennom den svært lange søkeprosessen, der for øvrig alle myndigheter var strålende positive fikk selskapet bak ”Tretopphytter Oslofjord” endelig godkjent sin søknad. Selskapet består ellers av 8 personer som eiere, og anlegget har et budsjett på rundt 7 mill.

Det tar ennå en tid før alle hyttene er ferdige, men håpet er at de står klare i løpet av 2017.

Det er fullt mulig å besøke og se området. Et par hytter er svært nærme ferdigstillelse. Trond BA og Jon W. anbefalte alle å ta en tur og se på den flotte beliggenhet og utsikten. Hyttene har ikke innlagt annen strøm enn et 12 V anlegg som gir mulighet til enkle gjøremål som støvsuging og leselys ved sengene.

Alle hyttene er like og har sengeplass til 8 personer. Gassanlegg til kjøkken gir gode kokemuligheter. Toalettrommet er også av godkjent type. Vedovn gir tilstrekkelig varme.

Man regner med minst like stor interesse for å leie disse hyttene som anlegget i Brumunddal, særlig når naturopplevelsene er så gode.

Antydet leiepris hverdager er 3.000,- på døgn og 5.000,- pr døgn i helger tidsbestemt fra kl. 16:00 til kl. 14:00.

De presiserte begge at den stillheten, soloppgang og nedgang, og opplevelsen av dyrelivet er gull verd!

Ref. Svein


PS. Mange av opplysninger fra Tretopphyttene i Brumunddal kan sammenlignes med Vegge-hyttene: Les her: https://tretopphytter.no/

Men både Jon W. og Trond BA. mener at Vegge-hyttene er finere!Bilde: Tretopphytte i Brummunddal


TEATERTUR "KOLLAPS I KULISSENE"


For Horten Rotaryklubb ble årets teatertur, 7.3.2017 en kortreist bilreise for de ca. 12 - 14 av våre medlemmer til Bakkenteigen kulturhus hvor vi så Riksteaterets forestilling "Kollaps i kulissene" Til å være en såkalt slap-stick komedie syntes flere av oss at forestillingen var vel så masete som morsom. Men meningene var delte. Blant publikum var det flere som synes det var en gøyal opplevelse. Det kunne vi høre av lattersalvene! Spesielt var samspillet mellom skuespillerne imponerende.

Dog skal man kanskje finne noe bedre å se neste gang, selv om det kan bli en noe lenger reise.

Ref. Karl Amund Amundsen


REFERAT FRA «TORSKAFTEN»,  28. FEBRUAR 2017. PÅ  SJØMILITÆRE SAMFUND.


Rotarianere og ledsagere møttes i den vakre, nyrestaurerte Kongesalen på Sjømilitære Samfund.

Vår president Anders Steensen ønsket oss velkommen, og bad deretter om ett minutts stillhet, for å minnes vårt medlem Carl Sten Mathisen, som har gått bort.

Kveldens måltid, skrei fra Lofoten, ble servert, og sammen med rødvin og annet godt drikke, fikk vi et velsmakende og nydelig tilberedt måltid.

Sven Erik gledet oss i sin  dinner speech med en frodig og instruktiv gjennomgang av skreiens liv  langs norskekysten og i Barentshavet, og med Petter Dass sitt  dikt om den norske fisker-mann.    Deretter utfordret Svein vår intelligens og fantasi med en intrikat bokstavlek.

Etter nok en servering ble kvelden avsluttet med kaffe og bløtkake.

Vi, som deltagere i årets torskeaften, berømmer Sjømilitære Samfund`s kjøkkenpersonale og vår egen komite for et smakfullt og vellykket arrangement.


REFERAT FRA MØTE MED ARE KARLSEN 13.02.2017

Vi hadde besøk av ordfører Are Karlsen som holdt et engasjert innlegg om Hortens fremtid.

 

Han ment Horten hadde flere store fordeler som kan bidra til å tiltrekke seg både næringsliv og nye innbyggere til kommunen. Han fremhevet følgende temaer som er positivt for Horten fremtid:

 

Havna – Hele området fra Kystverket og frem til Linden park vil åpnes og gjøres tilgjengelig både som friområde og til bolig og næringsformål.

Kommuneøkonomien er i bedring, går med overskudd

Tettsteder med nærhet til sjø og til E-18

Næringsarealer langs med E-18

Store arealer til Indre havneby, reguleringsplan er godkjent for nordre del

 

Ordfører Karlsen mener at Horten store svakhet, nærmere bestemt de store industribyggene langs med sjøen nå skal rives og hele sjøfronten skal åpnes opp. Når HAC-bygget rives kan det som i dag tilhører jernbanen omgjøres til oppstillingsplass for Bastøfergen. Området hvor HAC bygget ligger i dag, og biloppstillingsplassen frigjøres til helt andre formål.

 

Karlsen mener at Horten står foran en meget lys fremtid med mange nye muligheter. – Vi skal videreutvikle kulturtilbudet, vi skal utvikle havneområdene. Det jeg etterlyser er idéer fra kommunens innbyggere til hva vi skal gjøre.

 

Ref: Anders Steensen


REFERAT FRA KLUBB MØTET DEN 7. FEBRUAR 2017


Møtet ble avholdt som vanlig på Best Western Hotell med fremmøte av 20 medlemmer.  Dagens program fenget nok interessen «De valgte å kjempe-Vestfoldinger i felttoget 1940» med forfatter Thomas Nielsen.

 

Møtet åpnet som vanlig med gratulasjoner til ukens to «gebursdagsbarn», Jon Aashamar og Karl Amund Amundsen.

En gjest var tilstede. Hyggelig.


Kveldens foredragsholder hadde blitt syk i siste minutt og møtte ikke. Det ble derfor anledning til to treminutters innlegg.

Inger Holth og Tor Jakobsen holdt hvert sitt interessante treminutters innlegg.

Ingers tema var to vinklinger på innvandrerproblematikk og fremmedfrykt. Hun tok utgangspunkt i NRK programmet «Flukt» med Leo Ajkic og Åsne Seierstads bok «To søstre» Inger anbefalte oss både å se NRK programmene og å lese boken.

 

Tor delte sine «strøtanker» som han kalte det, i sitt innlegg. De inneholdt underslagseksempler og fornektelse.

 

Kveldens innhold for øvrig er vanskelig å referere. Praten gikk løst og fast om «alt og ingenting». Av og til er slike møter verdifulle, man får vekslet saker og delt erfaringer som ligger «en på hjertet»

Ref. Berit


VALGMØTE

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig godkjent. For klubbåret 2017/18 er styret slik:

Svein Erik Lysgaard, president
Marius Tannum, innkommende president
Anders J. Steensen, past president
Jarl K. Johnsen, kasserer
Kirsti Hesjedal, sekretær
Revisor: Jan Nærsnes.

15 medlemmer var til stede.


Referat fra møtet 31 januar 2017:

Svein åpnet møtet med å vise en video fra forrige møte da 18 rotarianere prøvde å få ned flest mulige kjegler med tunge bowlingkuler. Noen prøvde å finpusse en stil som tilhørte nybegynnere mens andre overbeviste med flere «strikes». Etter videoen var det premieutdeling og diplom til alle som deltok. På pallen kom Johnas (1) med 228 i score, Anders S (2) med 227 og Anders K (3) med 222 i score.

Møtets tema denne kvelden var viet markering av 100-årsjubileet for Rotaryfondet, TRF (The Rotary Foundation). Morten hadde regien for opplegget og startet med å fortelle ideen bak etablering av fondet og fortsatte med hvordan fondet har virket gjennom 100 år. Det hele startet under Convention i Atlanta i 1917. Daværende RI President, Arch Klumph (1869-1951), foreslo å opprette et fond som skulle ha til formål: «Å hjelpe Rotary til å gjøre noe godt i verden i form av veldedighet, utdannelse og andre samfunnsgagnlige servicetiltak». På tross av entusiasme var ikke tidspunktet det beste, rent økonomisk, for etablering av et slikt fond. Første verdenskrig og senere depresjonen medførte at utviklingen av fondet gikk tregt. Først i 1930 kunne fondet bidra med 500 dollar til en internasjonal organisasjon for funksjonshemmede barn.

TRF er organisert som en egen Non-Profit stiftelse i staten Illinois i USA. Fondet har vokst fra en start på $ 26,50 til nær en milliard dollar i 2015. Det er blitt et kraftig virkemiddel i Rotarys arbeid og har gjennom årene formidlet totalt 30 milliarder kroner til en rekke prosjekter med ulike gode formål, 234 innen området Health, Hunger and Humanity (3H). Ti milliarder kroner (1405 M USD) er formidlet til Rotarys «flaggskip», det globale vaksinasjonsprogrammet for bekjempelse av Polio. I 2015 hadde programmet vaksinert over 2,5 milliarder barn og nær utryddet sykdommen i verden.

Utmerkelsen Paul Harris Reward ble etablert i 1957. Gjennom sine bidrag til TRF får klubben anledning til å utnevne Paul Harris Fellow (PHF) til borgere som gjennom sitt virke i samfunnet, fortjener en påskjønnelse. 1000 USD til fondet gir 1000 poeng som må til for å utnevne en PHF.

Det å søke om midler fra TRF til ulike formål var tidligere en meget omstendelig og byråkratisk prosess. En ny ordning er at man kan søke om District Grants. Dette er TRF midler som stilles til rådighet for distriktene, og som kan benyttes til mindre og mellomstore initiativ fra rent lokale prosjekter til internasjonale samarbeid.

Etter Mortens gjennomgang ga Steinar en oversikt over prosjekter som Horten Rotaryklubb har vært med på. Han nevne en rekke områder som klubbens og enkelte av klubbens medlemmer har vært sterkt engasjert i. Noen av disse var: Studentutveksling, SOS barnebyer, Sykehusutstyr, bl. a en respirator og mikrokirurgutstyr til Pristina, Kosovo, hjelp til bygging av to barnehager i Mostar, og vårt nylige engasjement og samarbeid med Rotary i Sinkor, Liberia, i forbindelse med Ebola epidemien og etterarbeidet etter epidemien.

Svein viste deretter en liste over alle de som har fått PHF medalje gjennom Horten Rotaryklubb. Det har gjennom årene blitt ganske mange internt i klubben og blant byens innbyggere.

Jarl hadde gjennomgått regnskap og budsjett for vår egen klubb i tidsrommet 2003 -2017 for å kartlegge hvordan bevilgningene til TRF hadde variert. Totalt har klubben betalt kr 107.235,- i perioden. Kr 34.235.- var halvparten av et matching grant beløp på kr 68.470,- som ble gitt sammen med Borre Rotaryklubb i forbindelse med barnehagen i Mostar.


Siste post på programmet var en Quiz utarbeidet av Inger. Temaet var TRF og årstallet 1917. Vi ble inndelt i grupper på tre. Det var lagt opp til at man kunne få maksimalt 20 poeng. Det var det ingen som klarte. Beste resultat var 17 poeng som noen få grupper oppnådde. Hurra for dem.

Et forhåpentligvis lærerikt møte for mange ble avsluttet med trekning av vår interne utloddingsgevinst.

Referent: Jarl

 

BOWLINGTURNERING

Årets «Sport og Spill» ble den nå etter hvert så tradisjonelle bowlingturné på Vestfold Bowling på Granly tirsdag 24. januar 2017.

President Anders ønsket velkommen og benyttet anledningen til å gratulere Karl Amund og Bjørn B. med sine fødselsdager i den nærmeste uke. 18 konkurrenter hadde som mål å slå over ende flest kjegler. Stor forskjell i teknikk og retningssans bidro til et variert og spennende spill. 18 stk. var dessuten akkurat passe antall på 3 baner der det er plass til 6 stk. på hver.

Stemningen og innsatsviljen var upåklagelig i de 2 timene spillet varte. Vi tror denne måten å gjennomføre en særdeles gammel programpost som «Sport og Spill» appellerer til deltakelse fra flere medlemmer.  Muligens kunne det hele suppleres med en eller annen spisedel som jo har vært tradisjonen i alle år der «Sport og Spill» egentlig het «Skyteaften». Det ble det ikke tid til, og egentlig var det helt greit. Alle fikk en tid til småprat mellom slagene.

Men Piet Heins Gruk gir fortsatt stor mening:

 

Den drøm som dypest i ditt hjerte rinner 

er at stå som ubeseiret vinner.

 Men det der står som målet for din skaper

er kanskje drømmen om den gode taper.

 

Noe mer utdypende referat tror jeg ikke det er mulig å gi – dere som ikke var med denne gang må delta for å føle stemningen.

Premier og diplomer blir utdelt på møtet 31.1. 2017

Vi kan gjerne håpe at «Bowlingkveld» blir en tradisjon i flere år.

Ref. SR

PRESIDENTENS HALVÅRSRAPPORT

President Anders refererte en del fra presidentmøte i Arendal sist helg. Vi hadde fått to utmerkelsesdiplomer – ett for medlemsbevaring og ett for størst økning av kvinneandel blant medlemmene. 

Blant tankene han videreformidlet var at endringer kan være nødvendig for å være en levende og attraktiv klubb. Innenfor rammene av en Rotaryklubb har vi nå fått store muligheter til fleksibilitet.

For øvrig tok Anders utgangspunkt i de målene han presenterte ved tiltredelsen og oppsummerte hva som var gått som planlagt, hva som gjenstår og hvilke punktert som ikke vil kunne oppfylles. 

Vi har ikke lykkes i å forestå en ungdomsutveksling i 2017/18, men det ser nå ut til at vi kan klare det i 2018/19. 

Link til presentasjonen fra Ander

Referat fra møte den 10.01.2017

Anders ønsket velkommen og refererte fra et takkebrev fra Litauen

Tema for kveldens møte var : End Polio, v/Jonas.

Polio er nå omtrent utryddet, etter møysommelig vaksinering gjennom mange år, det dukker opp noen tilfeller, og vi må fortsette med vaksineringsprogrammer, men rette fokus også på de som har hatt Polio.

Jonas kommer fra Same, en liten by i Tanzania, nær Kenya, og kjenner flere som fikk polio i 1962-63, og hvor kummerlig de lever i dag som handicappete.

Ingen bryr seg om dem, de mangler utstyr som rullestoler, 3hjulinger, enkle

hjelpemidler for å gjøre hverdagen litt enklere, og ha et verdig liv.

Hva kan vi som forening bidra med her, spesielt i byen Same, som Jonas kjenner godt?

Det ble en engasjert forsamling, med mange gode innspill, som innsamling av briller, sende penger så de kan kjøpe seg hjelpemidler, starte opp verksted for å produsere enkle hjelpemidler, altså hjelpe og støtte smalt i denne byen!

Store innsamlinger som Norge ofte bidrar med og kjøper inn, blir i mange tilfeller liggende å ruste og bli ødelagt for ingen konkret har ansvar i hvert enkelt land, by for å få hjelpemidler ut til de som trenger det mest!

Rent vann er vesentlig over hele kloden vår, det er et større prosjekt i regi av Rotary Internasjonalt, her ønsker vi også å bidra, men i 1.omgang lokalt!

Jonas fikk i oppdrag å tenke igjennom hva Horten Rotary kan bidra med, og ha det klart som et prosjekt til 21.02.2017.

Så var det en påminnelse fra Jan Nærsnes, om brannsikkerhet og hvor fort en brann kan starte og gi uante konsekvenser. F.eks. ulmebrann, røyken i seg selv som soting og gasser som lekker! TENK SIKKHERT, sjekk brannvarslere ,skift batteri, seriekoblinger er å foretrekke, husk Pc kan gå varm og starte brann, likeså godt som glemt mat på komfyr og stekeovn.

Referent: Kirsti Hesjedal

REFERAT FRA MØTE I HORTEN ROTARY 03.01.2017

Utvekslingsstudent Henrik Sundklakk snakket om erfaringer med å være utvekslingsstudent for Rotary  10 år etter.
Han ble sendt ut av Jarlsberg Rotary for 10 år siden til Thüringen i Tyskland.

Han jobber nå som forsker på FFI. Etter utvekslingen var han 1 år i forsvaret. Deretter studerte han ved NTNU i Trondheim

Av positive erfaringer fra oppholdet trakk han fram språkkunnskap. Viktig for hele oppholdet at han lærte seg tysk raskt. 
Det var også nyttig å reise ut i verden på egenhånd og se at han klarte seg selv. 
Skolen var annerledes. Stor grad av rangering.  Nyttig å lære seg Tysk orden, disiplin og høflighet.. 
Han ble tatt godt vare på av den lokale Rotaryklubben, av veilder og familie. Han møtte på de ukentlige Rotary-møtene. 
Opplegget for utvekslingsstudentene med 3 ukers reise rundt i Tyskland var interessant og morsomt. De besøkte 30 byer.
Han fikk innblikk i Tyskland før og etter murens fall gjennom familien som fortalte. Ennå var det lett å merke hvor grensen mellom øst og vest har gått. Han la også merke til at tyskerne var stolte av historien sin fra før krigen. Gøthe, Schiller og gamle slott ble stadig omtalt.
 I studietiden i Trondheim har han engasjert seg i Tysk/Norsk ungdomsforum med diskusjon og utveksling av ideer .
Han har hatt gleden av å være deltaker på RYLA og har hatt kontakt med tyske studenter på Høyskolen.
Han takker Rotary for at han fikk muligheten til å være utvekslingsstudent.

Referent: Inger Holth


HORTEN ROTARYKLUBB - REFERAT FRA MØTE 20.12.2016

Tilstede 18 medlemmer, 1 gjest og 1 foredragsholder.

Bjørn Bryde hadde 3-min. Han tok utgangspunkt i at da han var liten, skulle alle barn ut i naturen for å leke, helst hver dag. Slik er det ikke nå. Barn sitter for mye innendørs på sin fritid, ofte foran PC, nettbrett eller mobiltelefon. Aktiviteter utenfor hjemmet er ofte innendørs i organiserte aktiviteter, arrangert av voksne. Han viste til en undersøkelse som viser at barn i Norge er ute i naturen ca 2 dager per måned. Det burde være mye oftere!

Hovedtemaet for kvelden var høytidstradisjoner i forskjellige kulturer. Hassan Abdulla Sheikh er kontaktperson i Somalisk Forening i Horten. Han fortalte om islamske høytidstradisjoner knyttet til Fredagsbønn, Ramadan og Id. (Kan googles for nærmere orientering om de enkelte høytidene). Av praktiske og kulturelle grunner blir praksismulighetene noe forskjellig når de utøves i Somalia og i Norge.

Vår egen Vojta, som opprinnelig er fra Bosnia, fortalte om sine erfaringer og opplevelser i feiring av høytidsdager. Det var litt spesielt for ham fordi moren var ortodoks, faren var katolikk og han selv protestant! I alle feiringene ble det lagt vekt på besøk til andre mennesker, også utenom egen familie, med pleie av vennskap og nærhet, samt det å ha respekt for hverandre i alle sammenhenger. I Norge er det i dag stor muligheter for samhandling i feiringene mellom ulike land og religioner og det vurderte han som svært nyttig og bra.


Referent: Torbjørn HansenJULEMØTE PÅ FISHLAND 13.12.2016


Årets julemøte ble avviklet på Fishland, med tradisjonell juletallerken (godt og rikelig) og med multekrem i kjekskremmerhus til dessert.

Wigdis og Scott Solberg underholdt med visesang.

Som vanlig var det trekning på nummererte billetter. Presidenten trakk hovedgevinsten.

I tillegg ble det loddet ut et gavekort fra Fishland på 500 NOK. Det tilfalt herr Svagård.


Referent:

Bjørn Bryde

REFERAT FRA PEISMØTE HOS OPTIKER RØNNING 6.DESEMBER 2016.

Det møtte 20 medlemmer til et flott pyntet butikklokale.

Anders ønsket velkommen og takket Svein og Mette for invitasjonen og takket medlemmene for sterk innsats på julemarkedet der vi fikk inn ca. kr. 16000.-, og vi gratulerte Gunnar Torød med dagen i dag.

Så gikk vi over til orientering fra Mette R. Bruenech om stadig ny forskning på nærsynhet, (myopi)  bl.a. blant barn.  Utbredelsen øker sannsynlig pga stadig mer lesing på skjermer i tidlig alder. Hun viste til at forsøk med myke kontaktlinser og ortokeratologi-behandling (linser om natten) hadde veldige gode resultat, eks. på at barna fikk redusert nærsyntutvikling.

Vi fikk også en inngående orientering om utvikling av forekomst av Demodex folliculorum, en parasitt som sitter i hårsekkene i øyelokket, og som forårsaker betennelse i øyets fremre del. Blir ofte feilmedisinert med antibiotika.

Her viser jeg til hennes foredrag : link 

Ref. Astri Bryde

REFERAT FRA MØTET DEN 29. NOVEMBER 2016

Yrkesforedrag av arkitekt Ragnar Korneliussen

I presidentens fravær ble møtet ledet av incomming president Svein Erik Lysgaard.

17 medlemmer møtte samt 1 gjeste fra Færder Rotary

Alf ble gratulert med fødselsdag.

Dagens program var 3 minutt v/Astri, og yrkesforedrag av Ragnar. Referatet fra yrkesforedraget deles i to deler og den personlige delen legges under «Egoforedrag» (Lukket side).

Astri tok opp temaet respekt for andre mennesker, og viste til at alle har en verdi i samfunnet, og nordmenn spesielt er altfor reserverte i sin omgang med sine medmennesker. Hun viste til hvordan men møttes og hilste på hverandre i andre land. Et 3 minutt til ettertanke

Ragnar startet med å fortelle om sin karriere i yrkeslivet (se eget referat under «egoforedrag») før han gikk inn på de oppdrag og prosjekter han har hatt – ikke bare i Horten, men over deler av sør Norge.

Etter 5 års studier ved arkitekthøyskolen i Oslo og 2 år med praksis, kom han tilbake til Horten og startet egen business. Han startet i 2. etg over foreldrenes butikk, og hans kone Laila var i den første tiden med som tegner og administrator.

Ragnar presenterte deretter mange av sine prosjekter, så langt tiden rakk.  Han har virkelig satt spor etter seg i Horten og omegn. Prosjektene er så mange at han ikke fikk tid til å ta med Gjenganger bygget (som egentlig er et stort prosjekt fra 1979 – 81)


Vi nevner i fleng:

Svømmehallen i Horten, 

Norcontrol, 

Renseanlegget på Falkensten, 

Drangedal ungdomsskole – idrettshall med mer.

Samfunshus i Våle

Egen hytte på Veggli

Bibliotek i Horten

Rådhuset i Horten

Skoppum kirke inkl altertavle (kunstnerisk utførelse Ragnar)

Parkeringhus i Tønsberg

Powec i Drammen

Sjømilitæret Samfunn rehabilitering

Bolig Byggelaget i Horten eldreboliger

Elderetsentetet

Skavli regulering og bygging

Karljohansvern forslag til reguleringsplan

Rema 1000

Villa Bryde på Konglungen i Asker

Borre ungdomsskole

Horten Sykehjem

Vestfold Tingrett (Horten Bryggeri)

Leif Preus

Ombygging AGM

Bakkenteigen

Holmestrand leiligheter, NAV kontorer, bibliotek

Så fikk Tony ordet. Hun presenterte en hjertesak. Hennse kusine døde nylig av ALS. Hun var kunstner og de etterlatte har laget en kalender for 2017 med motiver fra hennes virke. Kalendere kan kjøpes ved henvendelse til Tony.

 Tor avluttet møtet med en henstilling til medlemmene om å melde seg på til julemarkedet. Han trenger mer hjelp spesielt på lørdag.

(Ref. Borre)


REFERAT FRA HORTEN ROTARYKLUBBS  BESØK  HOS JOTRON

For annen gang på kort var Horten Rotary-kubb på besøk hos en av Hortens verdensledende elektronikk-bedrifter. Denne gang var det Jotron på Skoppum som var vert.

Vi ble mottatt av vise-adm.dir. Tor Martin Rød som ga oss en gjennomgang av dette fimaets  evntyrlige historie.. Fimaet som ble etablert i Levanger i 1967, flyttet til Tjølling i 1978, og hadde da en omsetning på 5,8 Mill med 10 ansatte.. Etter kjøpet av Phontec   i 1996 ble bedriften etablert i Horten. Idag har Jotron totalt 290 ansatte, hvorav 160 i Norge. Disse sørger for en omsetning på Nok. 470. mill.

Firmaets produkter er hovedsakelig nødpeilesendere og annet elektronisk utstyr  til maritimt bruk. Så godt og driftsikkert er dette utstyret at det har dannet grunnlaget for de tekniske spesifikasjoner som nå gjelder world wide.

Firmaets produkter er nå installert på ca.80% av verdens skip som er pliktig til å føre den slags utstyr. Grunnen til denne enorme markedssuksess, er at fimaet har hatt som policy å arbeide langsiktig opp mot myndigheter og andre instanser som er premissleverandører for  denne type utstyr. Sammen med en meget høy kvalitet og lang levetid under  både normale og helt ekstreme forhold—uten svikt- har Jotron opparbeidet en meget høy tillit i markedet.

I tillegg  til maritimt radioutstyr, lager Jotron også  Radar –transpondere som brukes   i søk og  redning til sjøs , samt radioutstyr  for bruk i livbåter. Om bord på skip har de også levert  det som kanskje er mest kjent –nemlig anlegg for intern kommunikasjon og  varsling , også her med en imponerende markedsandel på verdensmarkedet.

Som nevnt var Jotron meget tidlig ute med sine nyvinninger, og leverte  verdens første nødpeilesender  i  1970. Utviklet og produserte verdens første flytende nødpeile sender  som nå er påbudt i hele verden

Jotron arbeider også inn mot olje og gass.

Det som er nevnt hittil er produsert av Jotrons avdeling i Litauen, som er helt grunnleggende for suksessen i konkurranse med  andre leverandører av lignende utstyr. Selv om Norge er et høykostland, har Jotron allikevel klart å holde  sin store markedsandel.Hvorfor.?  på grunn av meget dyktige medarbeidere og en klar visjon om å være verdensledende.

Ved avdelingen i Larvik produseres et system innefor «coastal communications» og  «air traffic control» Etter et tett samarbeid med Avinor siden 1975, finnes Jotrons produkter på 45 norske  flyplasser, og etter hvert på mange flyplasser over hele verden. Disse systemene er komplettert med Opptaks ordninger som kan dokumentere all radiotrafikk på flyplassen

Grunnlaget  for denne industrisuksessen  ble lagt  av grunderen Olav  Stavik. En stjerne på norsk elektronikk-himmel. Familien eier fortsatt 80% av aksjene i Jotron, og familiens policy om de ansattes betydning, langsiktig planlegging, sosialt ansvar, deling av kunnskap internt, skaping av en felles kultur og identitetsfølelse , skal være grunnlaget for videre utvikling og suksess.

Ref. Steinar Bjanger

AKTUELT OM NAV OG UNGDOM  

I dag hadde vi besøk av Kristian Aas leder for NAV Horten som fortalte om oppgavene til NAV kontoret med spesiell fokus

 på arbeid med unge arbeidssøkende.

 

En engasjerende foredrag om NAV Hortens prioritering av ungdom (18-30 år) som skal få nødvendig bistand til å finne sin vei ut i arbeidslivet. Det som bekymrer oss alle er de unge som dropper ut av skolen, som sliter med å tilpasse seg og som kanskje sliter psykisk. I  tillegg bør vi være bekymret for at samfunnet mister viktige ressurser. Det gjelder vår ungdom, Hortens ungdom, og fordi det er verdien av arbeid vi lever av. Færre i arbeid betyr mindre penger til å finansiere velferd og offentlige tjenester.

Kristian snakket om viktigheten å ha mer tid til oppfølging, mer tid til å finne arbeidsgivere som både kan og er villige til å satse på ungdommen. Hyggelig å høre at arbeidslivet i Horten ønsker å bidra til å gi dem lærlingeplasser og arbeidserfaring. Godt var det å også å høre om NAV Hortens tverretatlig samarbeid rundt ungdommen og samarbeidet med Horten videregåendeskole om å gi ungdommen kompetansen de trenger. Der er liten tvil om at mer av dette ville hjulpet flere unge inn i arbeid og utdanning.   

 

Foredraget engasjerte en aktiv gjeng som stilte flere spørsmål og tok samtalen videre etter det.

 

Legger ved Kristian's PowerPoint fra foredraget.

 

Hilsen

Agron 

Møtereferat 18 oktober 2016 

ROTRARY KORT OG GODT

Past president Berit Jordfald (Horten) ønsket de 47 deltakerne velkommen til den femte ROTARY KORT OG GODT samlingen. Denne kvelden var det møtt Rotarianere fra Svelvik i nord til Larvik i sør for å få en oversikt over hva som rører seg både lokalt i Rotary-klubbene og internasjonalt. 

Morten Svagård ledet oss gjennom ett kompakt, men variert program der mangfoldet og lokalt initiativ ble brukt som eksempler på hvordan Rotary-klubbene utvikler seg. Ferder rotaryklubb ble betegnet som en aktiv klubb som ønsket fornyelse og iverksatte tiltak for medlemsrekruttering. Re Rotaryklubb satt fokus på trivsel i klubben og fortalte om innføring av mingle-tid og fokus på å hilse ordentlig på hverandre før møtene. Vi ble oppfordret til å komme på besøk til Re for å oppleve den hyggelige stemningen. 

Distrikt 2290 arrangerer en årlig distriktskonferanse som samler både nye og gamle rotarianere til ett spennende faglig program. To deltakere, Kirsti og Svein Erik, fortalte om hva som gjore inntrykk på konferansen. Spesielt ungdomsarbeidet med utvekslingsprogrammet, ledertrening (RYLA) og TRF  ble trukket frem som ekstra inspirerende. 

Thomas var utvekslingsstudent i Wisconsin i 2015/16 og viste frem jakken full av pins og minner fra det spennende året som ambassadør for Norge. Mottaksapparatet med vertsfamilier og støtte fra Rotaryklubbene trekkes frem som styrken og det unike med dette utvekslingsprogrammet.

RYLA - Rotary Young Leadership Award er en ledertreningssamling for 18-25åringer som vil foregå 7-10 mars neste år. Her oppfordres klubbene til å finne egnede deltakere og sende de på samlingen. Stian var deltaker i år og trakk frem relevansen i forhold til det å gå inn i arbeidslivet som det mest verdifulle. 

Nytt av året er at det skal startes en Rotaract e-klubb for aldersgruppen 18-30år. En del av møtene vil bli holdt som nettmøter, men klubben vil også reise rundt for å delta på møtene til rotaryklubbene i distriktet.

Internasjonalt arbeid som End Polio Now, Litauen samarbeidet og Shelterbox ble presentert og viser styrken til Rotary som en internasjonal organisasjon på over 1.2 millioner medlemmer i nesten 200 land. Klubbene velger gjerne å engasjere seg i internasjonale prosjekter, men arbeid lokalt i form av informasjon om rusavhengighet, refleksvester til 4.klassinger, støtte til lokale talent og dugnadsaktivitet er en bærebjelke i Rotary.

Det var en spennende og lærerik kveld spesielt fordi personer fra de forskjellige rotaryklubbene delte sine erfaringer og suksesshistorier til inspirasjon for deltakerne. 

Referent: Marius Tannum

Møtereferat 04 oktober 2016

OL: SVINDEL ELLER ÆRLIG KAPPESTRID?

Steinar Bjanger holdt ett interessant innlegg om OL der historien trekkes fra ett OL basert på Pierr de Coubertins fokus på fysisk aktivitet og fred til dagnes situasjon der penger har blitt det sentrale.

Tidligere ledere av IOC (Brundage) hadde en streng holdning der all komersiell knyttning ble avvist. Dette snudde i 1980 da Samaranch overtok med målet om å gjøre OL økonomisk uavhengig. Fire år senere i 1984 hadde IOC over 200 milioner USD med en kraftig økning frem til 2001 til 4.5 miliarder USD. 

IOC har  bidratt til å skape det øknomiske presset spesielt ved håndtering av TV rettigheter. Spørsmålet Steinar stiller er om IOC nå er i ferd med å kutte sin egen gren med det økonomiske presset de olympiske lekene har fått.

Med dette spørsmålet var ordet fritt. Diskusjonen gikk fra økonomi til antidopingarbeid og problemer med lukkede organisasjoners makt- og pengebruk.

REFERAT FRA MØTE I HORTEN ROTARY KLUBB 13.09.16.

TEMA: AKTUELT FRA DISTRIKTSKONFERANSEN

Spennende distriktskonferanse!

President Anders Steensen, Kirsti Hesjedal og Svein Erik Lysgaard deltok fra vår klubb.De fortalte at årets distriktskonferanse 10.-11.september  ble en suksess, med fint og variert  program og  god deltagelse.

Fra programmet kan nevnes

 •         aktuell Rotary-informasjon
 •          foredrag av filosof Henrik Syse
 •          foredrag av professor Terje Tvedt: «Vannets betydning for Norge og verden»
 •         presentasjon av ungdom fra utvekslingsprogrammet vårt
 •         festmiddag

Distriktskonferansen er en flott møteplass! Erfaringer ble utvekslet, og nye ideer ble delt, for videre utvikling av de 44 klubbene i vårt Rotary-distrikt.

Distriktskonferansen i 2017 er i Tønsberg, 1. – 3. september. Dagsbesøk mulig. Anbefales!

Referent: Morten Svagård

MØTEREFERAT 6. SEPTEMBER, 2016

Fremmøte: 19 medlemmer

I presidentens fravær ledet Berit møtet. Ingen klubbsaker, bare en gratulasjon- til Berit selv som fyller 67 neste uke og blir «ekte» pensjonist.

Berit nevnte at vår webside har fått skryt og viste til den informasjon som ligger på sidene, ikke minst de siste aktuelle med opplysninger om ungdomsutvekslingen og oppstart ev nytt Litauenprosjekt.

Kveldens hovedpost var egoforedrag ved vårt nye medlem Wenche Lilltveit. Hun er ikke født i Horten, hun flyttet fra Arendal til Horten som 3- åring, hennes far hadde kjøpt en møbelforretning som de fleste av oss kjenner som Snekkergården. Hun fortalte om en lykkelig oppvekst med aktivitet rundt Snekkergården og skolegang på Sentrums skole. 

Resten av referatet ligger på internsidene for EGO-FOREDRAG.


Referent:

Gunnar Torød

MØTEREFERAT 30 AUGUST 2016

Berit ønsket velkommen som møteleder og Svein informerte om avduking av Wesenlund bysten 17 september kl. 12.00 på Wesenlundtorvet. Horten Rotaryklubb har fått formell invitasjon for deltakelse på denne avdukingen. Svein sender ut detaljert informasjon.

Inger holdt en orientering om ungdomsutveksling. Vår klubb skal sende ut en student i skoleåret 2017/18. Vi ble oppfordret til å bruke våre nettverk til å finne mulige kandidater (alderskravet er at studenten skal være mellom 16 og 18 på avreisedagen). Søknadsfrist til Horten Rotaryklubb er 1. November.  Fra klubbens side må vi skaffe 2 vertsfamilier for studenten vi tar i mot (totalt 3 familier inkludert familien til utsendt student).

UTVIDET 3-MINUTTER VED GUNNAR

Gunnar ledet oss igjennom det gode liv med sommeridyll og pigvar fiske i Loshavn på Sørlandet til spørsmålet om livsstil blir sykdomsskapende. Er det slik at vi blir mer syke av den økte bevisstheten om risiko? Med større mulighet for selvdiagnose gjennom nye apper og googel søk kan resultatet bli at befolkningen bekymrer seg mer om egen helse.Referent:

Marius

REFERAT KLUBBMØTE 23.8.2016

21 stk. ble ønsket velkommen til dette møtet der hovedtema var <Komiteene organiserer seg>

Muligens burde vi håpet på enda bedre fremmøte siden dette var et såpass viktig møte, men trolig er mange på reise nå i siste fase av ferietiden.

Agron fortalte i sitt 3-min. om sine positive opplevelser av Rotary, og hensynet til formålsbestemmelsene som jo er et fundament. Det har vært ledetråder i mange av hans avgjørelser, spesielt nå når han har fått en mer ansvarsfull jobb.

- Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre.- Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv.

Samtidig er han takknemlig for åpenheten, viljen til å dele egne erfaringer med andre i egoforedrag, og vennskapet jeg opplever i klubben.

Agron forteller at familien Tahiri nå blitt barneforeldre idet de hadde blitt fosterforeldre til ei lita jente. Det er en hyggelig og utfordrendeopplevelse.

Agrons og Sissels mål er å skape en trygg og forutsigbar omsorgssituasjon for barnet, som kan bidra til at hun utvikler seg til å bli et selvstendig, trygt og kompetent individ.

De øvrige detaljene fra dette møtet kommer som separate referater fra hver enkelt komité.

Det oppstykkede møtet til tross – vi fikk da til den tradisjonelle utlodning, og Morten var den heldige.

Ref. Svein

REFERAT 9. AUGUST 2016 - PRESIDENTENS MØTE 

Presentasjon av presidentens planer: Link til planer 2016/17

Komitefordeling 2016/17: link til komitefordeling

Presentasjon av nye lover for Rotary: link til nye lover

REFERAT FRA  TONNY:


Anders ønsket 16 medlemmer velkommen til sitt første møte som President for 3dje gang.

«Rotary serving humanity» er det nye slagordet for årets RI President.

Anders presenterte planene for året 2016/17 som ikke avviker mye fra det han presenterte i februar. Presentasjonen finnes på hjemmesidene våre.

Nytt av året er hvordan klubbene skal drives. Budskapet er fleksibilitet i organisering av klubbene.

-        Min. 2 møter pr. måned 

-        Veksle mellom onlinemøter og standard møteform

-        Variere dag og tid

-        Ikke krav om fremmøterapportering

RI skal engasjere seg i kampen mot omskjæring, men utrydding polio har fortsatt høyeste prioritet.

Hovedmål/delmål finnes i presentasjonen. Les den og annet nyttig stoff under <Møtereferater> på vår web.side

 

Anders uttrykte sin frustrasjon over manglende vilje til å påta seg oppgaver man blir spurt om. Morten tok på seg oppgaven som leder av programkomiteen.

Noen endringer ble foretatt i komitesammensetningen. Marius legger ut nye oversikt og komiteenes oppgaver.

Hver klubb bør etablere en komité på 2-4 personer som gjennomgår klubbens vedtekter.

AG bør prioritere hjelp til klubbene i arbeidet med oppdatering av vedtektene.

Ellers ønsker Anders programmer

·        mer intern aktivitet,

·        minst 2 kulturelle arrangementer ila året,

·        få passive medlemmer til å delta,

·        engasjerende 3 min på alle møter,

·        aktivisere komitemøter,

·        fellestur med overnatting for medlemmer med ledsagere våren 2017

·        etablere et større prosjekt lokalt som avsluttes i mars 2019.

3-min med Morten som fortalte fra sin tur til Australia og om opprinnelsen til Sidney’s berømte operahus som sto ferdig i 1973KOMMENTAR FRA FRED SWABE HANSEN OM LOVENDRING OG HVA DET VIL SI FOR KLUBBEN:  

Som du selv bemerker har fremmøtekravet vært en hindring i arbeidet med rekruttering av nye medlemmer. Lovendringene som gir større fleksibilitet til klubbene i organisering av klubbens liv, var fremmet av RI’s styre. Begrunnelsene for disse endringene var «vi har spurt dere klubber om hindringer av klubbenes utvikling/vekst og endring av fremmøte kravene har stått øverst på listen – slik du også kommenterer fra Horten RKs erfaringer. Tolkingen av de nye reglene kan oppsummeres som:

·        Krav om ett møte pr uke endres til krav om minst 2 møter i måneden.

·        Som tidligere er det krav om fremmøte 50% av møtene

·        Klubbene kan om de ønsker variere tidspunkt og dag for møtet (men må passe på at neste møtetid og dag alltid er offentliggjort av hensyn til evt. besøkende rotarianere)

·        Det er ikke krav om fremmøterapportering (men klubben bør fortsatt registrere fremmøtet, bl. a. for å fange opp medlemmer som er i ferd med å miste kontakten)

·        Tidligere kunne styret avlyse møter som falt på en offentlig fridag. Dette er nå utvidet til å gjelde mulighet til å avlyse møter som faller i en uke med offentlig fridag, også når fridagen er en annen dag enn klubbens møtedag (for eksempel kan et mandagsmøte i den uken 17. mai er, avlyses selv om 17. mai er på f.eks. tirsdag.)

Jeg er enig i din kommentar om at oppdateringen av reglene medfører et (ønsket) økt press på klubben til å gjøre møtene interessante og engasjerende. Det er også viktig at klubbledelsen skaper engasjement. bl. a. til lokale aktiviteter/prosjekter.

 Når det gjelder 85-årsregelen så gjelder den summen av alder og medlemskap. Det nye i regelverket er at minst 20 av disse årene må være medlemskap før det kan kreves møtefritak. Argumentet for endringen var at med tidligere tekst kunne en som blir medlem 85 år gammel, kreve møtefritak omgående. Personlig finner jeg problemstillingen søkt og lite realistisk, men mange delegater fra bl. a. Asia støttet forslaget og fikk det vedtatt. Jeg tror at for vår del i Norge kommer vi ikke til å møte denne problemstillingen i  praksis. Vi bør konsentrere oss om implementering av fremmøte/møteorganisering. Her er det viktig at alle klubber tar en diskusjon om hvilke endringer man skal innføre – og hvorfor. Det er også viktig å være klar over at det er ingen plikt til å gjennomføre endringen det åpnes for. Jeg anbefaler alle klubber til å ta seg god tid til å diskutere evt. endringer i vedtektene.

 Håper dette gir litt avklaring. Nøl ikke med å kontakte meg skulle det være behov for ytterligere avklaring.

 Fred


REFERAT 21. JUNI 2016 - EGO FOREDRAG KIRSTI 

Dette var Berits siste ordinære møte som president. Neste uke er det overlevering.

Berit åpnet møte som vanlig. Hun presenterte utvekslings-student Vemund Baksås. Han studerer elektro første år i Horten og skal fortsette andre året i Vancouver Canada. Han fikk gode råd på veien og ble bedt om å holde oss orientert under oppholdet. Berit ønsket han lykke til og ga han 5 klubbvimpler til gaver.

Det var en tydelig spent gutt vi fikk hilse på og vi ønsket ham et godt år og håper å få periodevise brev sendt til klubbens e-post-adresse  

Anders S. anbefalte ham å teste skianleggene i området. De er særdeles flotte, og Vemund kvitterte med å fortelle at han trives godt både på bortover- og nedoverski.

Berit oppfordret ham til å fremsnakke sin reise for «alle» på sin nåværende skole slik at vi kanskje lettere kunne komme i kontakt med en kandidat å sende senere.

 

Berit presenterte vår nye reflektant, Wenche Lilltveit.  Hun blir tatt opp som medlem på Overleveringsmøtet 28.6.

Så var det Svein Rønning for 3-min. Svein reflekterte over sine 54 år i Rotary. Hva kunne han ha oppnådd hvis han hadde viet sin kunnskap og innsats i utadrettet virksomhet i Rotarys ånd?  Svein har viet sin innsats til den lokale klubben. Dette har gitt han stor glede, og mange hyggelig og rike erfaringer. Minner og kameratskap som han verdsetter høyt. Han unnskyldte sin tendens til å ta på seg oppgaver som han ikke har noe med. Referenten vil her skyte inn at Svein er den del av klubben som smører alle ledd, og gjør den veldrevet. Han gjør Piet Heins ord til sine egne " Det er min bestemte erfaring at verden er dårlig smurt og det, som jeg ikke selv ordner, blir aldri i verden gjort." Til slutt overrakte han presidenten et vakkert, gammelt skap prydet med teksten "Horten Rotaryklubb ". Skapet skal nyttes til oppbevaring av klubbens klenodier. Presidenten takket Svein hjertelig for skapet og hans betydelige innsats for klubben.

Ordet ble så gitt til Kirsti for sitt ego-foredrag. Dette kan du lese her. 

REFERAT 14. JUNI 2016 - "MØLENTUR"

Rituell ”Mølen”tur vel gjennomført. (Etter hvert omdøpt til: Med utsikt til Mølen)

I strålende sol, med lett vestlig bris og med bølgeskvulp og måkeskrik i stram regi, gjennomførte klubben sin vårlige og årlige Mølentur.

Mølentur?!?  

For uinnvidde kan dette lyde noe kryptisk, men navnet skal ha sitt opphav i at klubben i en årrekke dro til Mølen, en øy ute i Oslofjorden mest kjent for sin mangfoldige geologi, sin beliggenhet og sine havnemuligheter.

Om dette er 20, 30 eller 40 år siden strides de innvidde om, men vi som er nykommere får i løpet av kvelden fullt innblikk i hvem som sa og gjorde hva, den gang da for xx år siden. De som var med for xx år siden får en repetisjon og alle ler like godt selv om de vet hva som kommer, eller kanskje nettopp derfor. Akkurat som i eventyrene om Askeladden, eller når Baldric sier til The Black Adder: ”I have a cunning plan”.  Vi vet hva som skal skje men liker universelt å høre det igjen.

Nå er turen flyttet til fastlandet, nærmere bestemt til Falkensten og sjøkanten ved hytta til Anders K. Og båt med sykkel. Det rituelle betyr reker, hvitvin eller lignende, kaffe og kake og høy mimrefaktor basert på tidligere tiders Mølenturer, samt aktuell ”smal talk” dels om Horten og dels om verden. Det har også stor egenverdi på en lun og fin sommerkveld, uten fotballkamp men med en velredigert solnedgang, bris og bølgeskvulp. Noen badet slik det alltid har blitt gjort.

Herved en stor takk til Anders Kaardahl som nok en gang huser

denne glade gjengen – denne gang på 23 stk.


REFERAT 7. JUNI 2016 - BEDRIFTSBESØK HORTEN SKIPSREPARASJONER

Dagens Rotary møte var bedriftsbesøk på Horten Skipsreparasjoner AS   Klubbens medlemmer ble møtt av firmaets daglige leder Thomas Sørgjerd, som holdt en orientering om verkstedets historie .  Selskapet er lokalisert på Horten Industripark ( HIP ), og ble startet i 1996.     Det er det eneste gjenværende skipsverkstedet i Oslofjorden av dette kaliberet.  HSR er del av tidligere Den Kongelige Norske Marines Hovedverft som ble opprettet i 1850.  Store deler av verftet ble ødelagt i et bombeangrep i 1945, men gjenoppbyggingen kom snart i gang og hovedverftet drev videre til 1968.   I 1968 fikk verftet ny eierstruktur og skiftet navn til Horten Verft AS.   I 1989 ble Horten Verft kjøpt av Jørgen Brock som utviklet bedriften videre, og hvor Horten Skipsreparasjoner er en av aktørene.  HSR har i dag 14 fast ansatte, og omsatte for 70 mill. kroner. Bedriften har tilgang til 2 store dokker ,hvor av den gamle steindokka ble gjenstand for en egen befaring. Dokka stod ferdig i 1861 etter 9 års omfattende arbeidsinnsats.  Dokka ble gravet ut med hakke, spade og spett, og transporten   ble besørget av hest og kjerre . Den er i hele sin lengde fundamentert på fjellgrunn, og kostet den gang 987000 kroner. Horten Rotaryklubbs medlemmer takker Thomas Sørgjerd for en interessant og lærerik gjennomgang av bedriftens mange aktiviteter.  Vi er stolte av å ha en mer enn 165 år gammel industribedrift i full aktivitet på tradisjonsrike Karljohansvern.


Ref: Ragnar K.

REFERAT MØTE ROTARY 31. MAI 2016

President Berit åpnet møte som vanlig. Hun refererte en henvendelse fra en dame i Åsgårdstrand som berømmet oss for å ha satt ut nye benker langs gangstien fra Steinsnes til Åsgårdstrand.
Vemund Baksås (utvekslingsstudent) kommer og hilser på oss 21.6.

Så var det Astri sin tur til å holde ego-foredraget sitt. Dette kan du lest her .

Til slutt hadde Jan Nærsnes sin 3 minutter med fokus på seg selv som et nikkende menneske, som da har vanskelig for å si nei til alt mulig. Så overtok bil interessen, som er Jan’s hovedinteresse før nå golfen etterhvert har kommet inn i bilde. Jan’s budskap er at det er viktig å kunne si nei, men ingen av de tilstedeværende følte at akkurat Jan var et levende forbilde for dette budskapet.

Ref. Tom Knudsen

REFERAT 24. MAI 2016 - 3 MIN. +++ V/BJØRN NILSEN-AAS


 

Bjørn Nilsen Aas innledet med å sette fokus på en sak som har engasjert han i det siste: hovedfunn fra  SSB rapporten om klimagassutslippene i 2015. Det viser seg at utslippene har økt i 2015 og han sier at han kan en del om utslippene både som tidligere leder i oljebransjen og som nåværende bonde. Dette virker ekstra troverdig og engasjerende når en med slik bakgrunn legger fram sine tanker og bekymringer.

Bjørn fortsetter med å sette fokus på utfordringer for å nå de avtalte kuttene i Kyoto avtalen

og hans kommentarer rundt statistikken er et fryd å høre - uansett om en er enig eller ikke.

 

Bjørn beskjedent konkluderer med at det ikke er realistisk å nå disse målene og stiller spørsmål hva er det som er tenkt når slike forslag fremmes og politiske vedtak fattes.

 

Det positive er at Norge ikke lager strøm gjennom kulldrift, men det største utslipp skjer gjennom produksjon av olje og gas. Fint gjennomgang av hvor det slippes mest og hva kan Norge gjøre for å kutte utslippene.

Skogen hjelper oss å kvitte oss med 70% av utslipp som vi selv forårsaker i Norge, men det er ikke slik i resten av verden.

 

Videre hadde han følgende spørsmål til refleksjon:

 

-   Er det lurt å subsidiere elbiler? Negativt eller positivt?

 • Oljefyring?
 • Etanol/Biodrivstoff - hvordan den fremstilles og hvilke miljøgevinster
 • Bedre å sende elkraft til Polen / Tyskland andre europeiske industriland
 • Solenergi er antakeligvis løsningen? Men ganske langt fram.
 • Atomenergi? kortsiktig løsning, men eneste som er gjennomførbar

Innlegget ble etterfulgt med debatt / diskusjon i blant møtedeltakere:

 

Det kan oppsummeres med at dagens tema var meget interessant problemstilling og dagsaktuell. Dette engasjerte mange og det ble en god runde med meningsutveksling om tema.

 

For spesielt interesserte klikk her:

 

https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/aar-forelopige/2016-05-20

 

http://www.miljostatus.no/tema/klima/internasjonal-klimapolitikk/kyotoprotokollen/

 

Tusen takk til Bjørn for et innlegg som engasjerte og skapte diskusjon. 

 

Ref. Agron
REFERAT 10. MAI 2016 - DUGNAD PÅ KYSTSTIEN

Horten Rotary hadde dugnad på Kyststien mellom Steinbrygga og Åsgårdstrand tirsdag 10 mai. Det var en strålende kveld og mange dugnadsvillige rotarianere var i arbeid. Klubben er stolt over å få være med på vedlikeholdet av kyststien. Det føles hyggelig, riktig og nyttig. Det ble en meget positiv opplevelse. Det var lite søppel å se og det vi fant ble plukket opp. Egentlig var årets dugnad mer å betrakte som krone på fjorårets verk. Da var det en stri tørn med kvistkapping, sand og pukkutjevning på stien i et guffent, kaldt og rått vårvær. Nytt av året var skifte av benker. Tre flate tømmerstokker ble satt ut til glede for folk på tur. Her kan man sette seg ned og hvile, nyte naturen og matpakka. Benkene er laget av trær hugget av innsatte ved Bastøy fengsel. De er merket Horten Rotary 2016 av vårt medlem Anders Kaardal. Vi håper benkene vil bli til glede for mange turgjengere. Kyststien er en perle vi håper mange benytter seg av. 


Horten Rotaryklubb vil imidlertid oppfordre kommunen til å utbedre stien på spesielt et sted. Der har deler av stien rast ut og store, spisse steiner ligger i skråningen. Det kan være skummelt og farlig særlig for syklister hvis de er uheldige og velter akkurat her. For oss i dugnadsgjengen kunne det se ut som større deler av stien sto i fare for å skli ut ved nest uvær hvis regn, vind og høyvann får stå på over noe tid. 

 

Referent: Berit Jordfald

Referat arkiv

REFERAT 3. MAI 2016 - PAPIRAVISENS FREMTID

Til stede: 23 medlemmer og 3 gjester.

Berit åpnet møtet. Jonas ble i sitt fravær gratulert med sin 48 års dag.

3 min var ved Tonny (til venstre over) . Hun har drevet med rydding hjemme den siste tiden, og hadde både morsomme og tankevekkende betraktninger omkring det. Konklusjonen var at hun har bestemt seg for å leve sitt eget liv og ikke foreldrenes liv gjennom alle deres etterlatenskaper.


Gjengangerens redaktør Audun Bårdseth hadde kveldens hovedpost. Audun er opprinnelig fra Kongsvinger og har bodd i Horten i 22 år. Han mente det kvalifiserte til å være ektefødt innbygger.


Tittelen var satt til «Papiravisens fremtid»

Audun kunne fortelle at Gjengangeren er en av de få aviser i Norge som har hatt en abonnentsøkning de siste årene. Den tradisjonelle papiravisen hadde en økning helt til og med 2012 og har deretter gått noe ned, men når man teller med de som abonnerer på avisen digitalt, har tallet holdt seg på ca. 6000 abonnenter.

Han mente dette skyldes høy grad av patriotisme i Horten og at avisen har en klar bevissthet på at lokalaviser handler om mennesker og lokalt engasjement.

Men avisen vil dø ut dersom den ikke samtidig er til stede i ulike digitale formater. Vi fikk høre om eksempler, f.eks. avisens overføring av ØRNs fortballkamper og FALKs håndballkamper. Fremtiden vil uansett være annerledes enn både fortiden og nåtiden.

Han var også innom emner som

 • Videre utvikling av nettaviser o.l.

 • Fremtidige individuelt tilpassede digitalaviser som legger vekt på hva DU interesserer deg for.

 • Dilemmaet mellom «grunne» nyheter og behovet for fordypning.

 • Utbredelsen av avislesing på nettbrett også blant eldre.

 • Avisenes uoppfylte behov for positive/glade nyheter.

 • Økonomi og ulike måter å finansiere journalistikk på.

Tor

REFERAT 26. APRIL - VETERAN EGOFOREDRAG

Møtet samlet 24 medlemmer og 1 gjest.

Under informasjonsdelen kunne Berit bl a fortelle at Horten vil være ansvarlig for en utvekslingsstudent i 2016/17 enten til USA eller Canada. I henhold til distriktets representant hun hadde snakket med, skal vår klubb fungere som vertsklubb uten økonomiske forpliktelser.


3-minutter var ved Svein Erik som i de siste årene har deltatt på flere Temareiser i nye land og spesielt i Asia. Han tok for seg Kinas ettbarns politikk som ble innført i 1979.

Selv om politikken ble gjennomført med en del unntak samt «Gulrøtter» og straffemetoder, var det mulig å redusere befolkningsveksten med 400 millioner mennesker.

Uheldige konsekvenser vil gjøre det vanskelig for Kina å fortsette med samme økonomisk vekst og har ført til at politikken nå er avsluttet. Resultatet er at det nå er 30 millioner færre jenter enn gutter i landet, pr 2050 vil hvert 4de menneske være over 65 år, og at den tidligere tradisjonelle familiekulturen er ødelagt. Et tankevekkende innlegg!

Selve egoforedraget til Carl finner du her
REF. FRA INTERCITY MØTE NØTTERØY ROTARY.

TEIGAR  18.04.16 KL 18.30 – 19.30

 HANS SVERRE SJØVOLD  foredrag om POLITIET I ENDRING                                           

Sjøvolds CV                                                 

Utdanning

Politiskolen – 1981

Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo, - V/1988

Master of Management, Handelshøyskolen BI -1997

Yrkeserfaring

Polititjenestemann, Tønsberg politikammer, 1981-1988

Politifullmektig, adjutant og inspektør, Tønsberg politikammer, 1988-1992

Inspektør ved Politihøgskolen, 1992-1997

Avdelingsdirektør i Justisdepartementet, Politiavdelingen, 1997-2000

Assisterende politidirektør, Politidirektoratet, 2000-2001

Politimester i Vestfold politidistrikt, 2001-2005

Rektor ved Politihøgskolen, 2005-2010

Ekspedisjonssjef i Justisdepartementet, Politiavdelingen, 2010-2012

Politimester i Oslo fra 2012

Styreverv

Nestleder og styreleder i Trygg Trafikk, 2005-2010

Eksternt styremedlem ved Høyskolen i Vestfold, 2007-2012

Eksternt Styremedlem i interimsstyret for Høyskolen i Buskerud og Vestfold

Personlig varamedlem til styret for Høyskolen i Buskerud og Vestfold

Personlig varamedlem til fellesstyret for Høyskolen Sørøst-Norge 1.1.2016-31.7.2019

 

    HANS SVERRE SJØVOLD
      1.   Noen tilnærminger.

 • KRIMINALITET og DEMOGRAFI

 • Endring i kriminalitetsbildet

 • Åpne grenser og bosetting

 • NÆRPOLITIREFORMEN

 • Bedre og likere tilbud for alle

 • TEKNOLOGISK UTVIKLING

 • Kriminalitet på nye arenaer – internett

      2.     Kriminaliteten går ned.

  Antall lovbrudd: Estimat 1 kv 2016:   17000 – 12800   

 • Resultatet på vinningskrimininalitet er fortsatt svært gode.

 • Restanser som er eldre enn 3 mnd er under kravet på 4000 saker

 • Det er stor økning i registrerte saker med mishandling i nære relasjoner

 • Gjennomførte, tilrettelagte avhør på statens barnehus har en økning sammenlignet med tidligere år

 • Oslos innbyggertall øker med 1,7 % i året – mer enn 10 000 i året

  ved årskiftet ca 660 000 innbyggere

 • Asker ca 60 000 innbyggere

 • Bærum ca 120 000 innbyggere

 • Samlet ca 840 000 innbyggere

 • Betydelig press på infrastruktur og levering av tjenester til befolkningen

 • Stor innvandring i løpet av kort tid

 • Bosetting    og integrering  . Skole og arbeid

 • Parallellsamfunn – lovtomt rom.

 • Egne regler.        Egen rettshåndtering.    Hindrer den legale staten i sitt arbeid

 • Eksempler fra andre land, Sverige og Belgia

 • Schengenavtalen og dens begrensninger. Dublinavtalen og dens begrensninger

        3.     Nærpolitireformen.

 • Likere tjenester for boregere i hele landet – kvalitet.

 • Store forsjeller i dag

 • Responstid

 • Autonomi – fagmiljøer

 • Fullmakter.

 • Delegering fra politisk nivå til direktorat  - økonomi – utnevnelser – organisajonsendringer.

 • Oppgaver.        Kjerneoppgaver – noe ut.  Bredden i møte med publikum.

 • Organisering.         12 distrikter.  Møte publikum der de bor. Kriminalitet og bemanning.

        4.    Kriminalitet fra gate til internett

 • Vår kommunikasjon,samhandling, forretningsførsel og sosiale kontakt blir i større og større grad knyttet til internett.

 • Store utfordringer knyttet til      - jurisdiksjoner-grenseløshet – tilgjengelighet for alle  -  Avhengighet.

 • Anonymitet og uærlighet.    Kryptering . Sporbarhet. Volumer.  Store krav til kompetanse og samhandling

Sjøvold nevnte som vanskelige ting for tiden – Seksuelle krenkelser av barn. Nedlasting av porno er også meget vanskelige saker. Personer som roter seg inn idet – det blir gjerne verre og verre. De må komme seg ut av det.

Bevæpning er vanskelig ?  Hvis en politimann hadde blitt skutt hadde det nok blitt en annen diskusjon.

Odins soldater er bare tull. I oslo har vi gått hardt på og fått de vekk.

Vi har en politidekning på 2 pr 1000 innbygger.  Sjøvold hadde et veldig bra foredrag og fikk vel ikke med alt men det vesentlige er nevnt.

Ref v/ Ove


REFERAT 12. APRIL 2016

Møtet startet med 3 minutt av Anders S. Han tok for seg oljenæringens fremtid i Norge. Interessante betraktninger med statistiske tall som viste at Norge blir avhengig av oljen i lang tid fremover.

Vi hadde besøk av en innvandrer fra Eritrea som fortalte om hvordan han var kommet til Norge, og hvordan han følte seg hjemme her. Han har bodd her i 3 år, og har fått hele familien sin hit. Barna går på skole, og han går på voksenopplæring for å lære seg norsk.

Alf fortalte om vårt prosjekt i Liberia, og viste til en artikkel i Aftenposten "Arven etter ebola". (les artikkelen her)

Horten Rotaryklubb.     Ebola      Liberia

Hva har skjedd ?

Høsten 2014 skjedde et  Ebola utbrudd i vest Afrika. Det skulle få drastiske konsekvenser. På nettet leste Alf om Rotary innsatsen i Liberia. De var i gang med forebyggende arbeide

Vår klubb hadde penger på konto basert på egne avsetninger  til kanallys og kanallys gave fra Kafferiet. På møte besluttet vi at disse pengene skulle tilbys Sinkor Rotaryklubb. Slik at deres arbeide kunne forsterkes. I løpet av en uke ble ca 10.000 overført. De ble benyttet til innkjøp av verneutstyr, medisiner, klor og informasjonsmateriell.

Behovet var stort og tungt og de ba også om termometre.  Vi ble anmodet av distriktet å søke om Grant som vi da fikk indikasjon om positivt i oktober og bekreftelse i November

Vi satte i gang en større informasjons kampanje via egen FB side, en internasjonal side spesielt beregnet på dette, intern informasjon, henvendelser til andre Rotary klubber og andre klubber i Hortensområdet. I tillegg fikk vi 2 helsider og noen 2 spaltere i lokalavis, og en 2 spalter i TBG blad og et langt intervju på NRK Vestfold

Grant kunne ikke utbetales før alle klubber hadde levert regnskap for tidligere Grant og  det kunne da ikke overføres fra oss før i Juni. Da hadde internasjonalt arbeide kommet i gang og gav resultater, så da var Ebola på retur. Pengene ble da i stedet besluttet omdisponert til  dels å bli benyttet til videre info arbeide og til å støtte etterlatte barn etter Ebola ofre, samt i å gi mini-grants  slik at  små foretak kunne komme i gang igjen.

Dette ble gjennomført i henhold til planer og budsjett og vi fikk tilbakemeldinger  via Rotary Websider i Monrovia, Film, og Nyhets brev. Dette ble sent medlemmene dels direkte, dels via FB siden og det var i flere uker hovedoppslag på egen  web side,

Regnskap ble levert ca 4 uker for sent med begrunnelsen at vi fikk overføring svært sent. Vi ble oppfordret til å søke nytt grant som vi da fikk for å fortsette arbeidet. Penger er overført og arbeidet er i gang med vekt på å hjelpe foreldreløse  Ebola offer barn med livsopphold, helse, klær og skolematerien

Landet var og er i en svært dårlig forfating  som vist på 2 TV program i Norge. NRK1 og NRK2 hvor de også to opp stigmatisering både av overlevende og barn av overlevende. Dette er også dette på en hel side i dagens Aftenpost.

Helsearbeidet i landet er i mellomtiden brutt  sammen og behovene er enorme. Vi  fikk for ikke lenge en status rapport som er distribuert medlemmene direkte, via Web side og FB.  Detaljer om løpende arbeide er distribuert styret og TRF kom.      AK..12.4.   Slutt rapport og regnskap skal være inne innen 31.10.   Nye grant?


REFERAT 5. APRIL 2016 - STATUS BEREDSKAPSARBEIDET I VESTFOLD INKL. HÅNDTERING AV FLYKTNINGSITUASJONEN

Tilstede: 20 medlemmer og 1 gjest. Dagens hovedtema var: Status beredskapsarbeidet i Vestfold inkl. håndtering av flyktningsituasjonen. Foredragsholder var fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser. (Bildene til høyre)
Foredraget var omfattende og fullt av detaljer som det er vanskelig å referere fullstendig fra.
I hovedsak omhandlet det:
* Fylkesmannens rolle
* Trusselbildet
* Nasjonal beredskapsplanlegging
* Regional beredskapsplanlegging 
* Lokal beredskapsplanlegging
* Særskilte beredskapsutfordringer
* Utviklingstrekk og pågående aktiviteter

På nasjonalt plan er det et eget direktorat for bl a beredskap. I tillegg er PST og E-tjenesten viktige aktører.
Fylkesmannen skal samordne beredskapstjenesten i det enkelte fylket knyttet til innbyggernes sikkerhet, liv og helse. Brannmester og politimester er viktige støttespillere og rådgivere.
Kritiske områder er bl a transport, e-kommunikasjon, vann og avløp og energi.
Lokalt fikk Horten kommune gode skussmål for sitt beredskapsarbeid.
Når det gjaldt den aktuelle flyktningsituasjonen, har det ikke vært så mye planlegging til nå, bortsett fra den generelle beredskapsplanleggingen. Nåværende situasjon var uventet og kom brått på.
En kan ikke planlegge for alle eventualiteter. Ofte skjer det uventede og uforutsette situasjoner. Derfor er det viktig å ha generelle beredskapsplaner og tiltak som kan tilpasses den aktuelle situasjonen og hvor det offentlige og private kan samarbeide og eventuelt improvisere hensiktsmessige tiltak.
Siden verden er i stadig endring og nye typer trusselsituasjoner oppstår, må også planleggingen og tiltakene stadig endres.

Referent: Torbjørn H.


REFERAT 29. MARS 2016 - EGO-FOREDRAG

Tilstede: 20 medlemmer. Ingen gjester.
3-min. ved Ragnar
Ragnar tok for seg sentraliseringstanken som ligger bak mye av organisering av virksomheter i dag. Den er som regel begrunnet i økonomiske innsparinger. Vi ser det blant annet i organisering av offentlige virksomheter som skoler, helse- og sosialtjenester og andre offentlige tjenester. Før var det større nærhet mellom brukere og tjenesteytere med til dels små enheter. Nå er det større avstand. Mangfoldet er stort, men svært ofte får en ikke med detaljer som kan være viktige for gode og hensiktsmessige tjenester. Dette er et dilemma og det er ikke alltid at det er blitt bedre. Han nevnte eksempler på det.

Hovedtemaet var egoforedrag ved Bjørn. Ego-foredraget finner du her

Referent: TorbjørnREFERAT 15. MARS 2016 - OVERLEGE EINAR VIGELAND VED SIV I TØNSBERG

22 møtte hvorav 2 gjester og 2 ektefeller.

Einar Vigeland - radiolog - røntgenlege holdt et svært så interessant foredrag om de ulike mulighetene for å se gjennom og "inni" oss. Det hele startet med Wilhelm Conrad Røntgen (født 27. mars 1845) som ved en tilfeldighet oppdaget det som etter ham er blitt kjent som røntgenstråler. Avdelingen for radiologi ved sykehuset i Tønsberg består av 30 leger, og er den nest største avdelingen på sykehuset. Røntgen kom til Norge i 1920, og utviklingen har vært enorm. I dag gjennomføres det neste 1 undersøkelse pr innbygger pr. år i Norge. Alle har vel en eller flere ganger tatt et røntgenbilde,  og vet hva det brukes til.

Han kom videre inn på begrepet CT (Computertomografi) Dette er en radiologisk undersøkelsesmetode hvor det ved snittbilder (tomogram) lagres bilder som blir behandlet digitalt for å kunne fremstille kroppslige strukturer i forskjellige plan, eventuelt tredimensjonalt. CT utsetter imidlertid pasienten for mye røntgenstråler.

Videre gikk han over til å snakke om MR som står for Magnetisk Resonans. Dette ligner på CT, men er basert på magnetisme isteden for røntgen. Det vil si langt mindre farlig for pasienten. MR brukes mye på hjerne, skjelett, muskler og ledd.

Til slutt kon han inn på det aller siste som betegnes PET. Nå begynner referenten å få problemer. Derfor henvises det til denne siden for en nærmere forklaring av begrepet PET.

Vigeland avsluttet med følgende foil hvor han stilte noen spørsmål til ettertanke:08.MARS 2016: «FRA UTENFORSKAP TIL INNENFORSKAP»: HANDLINGSPLAN MOT RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME VED SISSEL KRUUSE-MEYER (FAMILIEHUSET OG SLT-KOORDINATOR- HORTEN KOMMUNE).


I sitt foredrag delte Sissel med oss kunnskap om hvordan en kan forebygge og agere på området radikalisering og voldelig ekstremisme. Hun fortalte at Horten kommune har over tid fokusert på et bredt og omfattende samarbeid mellom kommunale tjenester som er i direkte kontakt med ungdom og voksne, både innen helse, skole, PST, politi, Utekontakten og barnevern – for å nevne noen.

Sissel tok innledningsvis for seg begreper og forhold som kan bidra til å normalisere og avmystifisere fenomenet radikalisering. Dette er viktig virkemiddel for at både hjelpeapparatet, men også direkte berørte i nærmiljøet (ungdom, naboer, familiemedlemmer, treneren i idrettslaget) skal bli mer villige, kompetente og i stand til å ta bekymring på alvor – og å gjøre noe med det. 

Videre tok hun for seg risikofaktorene som kan skape radikalisering, og hvordan uheldig atferd, dårlige veivalg og behov for tilhørighet kan raskt føre til ekstremisme. Hun påpeker også at veien ut er kort hvis en utsatt ungdom får støtte fra sitt nettverk / familie. Vi så på flere filmer med eksempler fra kunnskapsportalen 
www.utveier.no som er et nytteverktøy for både kommuner og andre berørte.

Sissel understrekker at vi trenger forebyggere og et inkluderende nærmiljø. – Generell forebygging er det viktigste. Når man forebygger for radikalisering, forebygger man også for mange andre uheldige veivalg, sier Kruuse-Meyer.

Foredragsholder er meget fornøyd med engasjementet om tema og at kom mange gode spørsmål som bidrar til hennes arbeid i hverdagen.

Selve handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme finner dere her


Ref. Agron


REFERAT 1. MARS 2016 - TORSKEAFTEN

Det –for mange- årets høydepunkt i vårt sosiale rotaryliv, Torskeaften, ble arrangert i Horten Turnforenings selskapslokaler. Flott dekket bord  til 19 deltagere. Service-komiteen hadde  invitert ekstern kokk.  Hans Bergåker fra Åsgårdstrand. Han hadde meget god greie på hvordan Skreien skulle  behandles.  Med sitt vanlige tilbehør som lever, rogn, poteter og sandefjordsmør, ble det virkelig høy matopplevelse. Spesielt denne gangen var at fisken var lekre stykker av ryggfiletene (loins) som var perfekt trukket.  Det var mange rosende kommentarer å høre om  maten rundt bordet. Kokken ble da også behørig berømmet. I pausen mellom l. og 2. servering , holdt Anders K. en meget kunstnerisk og underholdende  "dinner speech". hvor det dreide seg om den historiske utviklingen av havnivået  på våre breddegrader og torsken  rolle i det. Anders påpekte at han ikke var spesielt bevandret i elektroniske presentasjoner, men hva gjør vel det når han i stedet bruker egenproduserte tegninger som illustrasjoner. Se Anders nederst på denne siden. Takk for talen, Anders. Slike innslag viser at dinner-speech nå må være fast på programmet igjen.  Annen runde av maten ble servert, også den på alle måter perfekt. Etter middagen fikk  Svein ordet til  det Berit annonserte som underholdning. Siden vi var i Turnforeningens lokaler (som er reist på dugnad) holdt han en spennende redegjørelse om sin egen meget lange karriere innen turnsporten. Vel ferdig med den, trommet han sammen 8 personer som til feiende can-can musikk ga til beste et artig dansenummer til stor begeistring fra publikum.. Noe som krever en spesiell kommentar denne kvelden er baren. Siden det var et privat arrangement var prisene basert på selvkost, og dermed svært billig. Muligens kan det ha bidratt til at stemningen var påtagelig høyere den kvelden enn hva man har vært vant til. Flott tiltak. Til avrunding  ble det servert en praktfull eplekake bakt av Tonny, og med kaffe brygget av vår ekspert Alf. Etter utlodningen var det som vanlig noen blide og noen skuffede fjes. Men det alle var enige om, var at det hadde vært en topp aften.  Presidenten satte sluttstrek med en hjertelig takk til Service-komiteen for fantastisk innsats. Det ble en skikkelig fjær i hatten.
Ref. Steinar

Her kan dere se Anders' dinner-SpeechRotary 23.02.2016. - incoming president mål og planer

Det var tre flotte bursdager, alle 24.02, Johs Martin, Jan Otto og Øyvind, som til sammen ble et anselig antall år.  Men så unge og kjekke da gitt.


Det ble også delt ut premier fra Bowlingen, heder til Marius som vant, Morten ble nummer to og Gunnar& Jan Sverre delte tredjeplassen.  Alle tre og alle andre fikk diplom.

Anders gikk gjennom målene for 2016-17. Av hovedpunkter er verdt å nevne forberedelser til klubbens 70-års jubileum 11.03.2019, med å avslutte et større prosjekt.   Ting som alltid tre-minutter, ungdomsutveksling, Handicamp og rotering av komiteene ble tatt vel imot. Noe mer diskusjon vakte forslaget om mer interne aktiviteter, og balansering mellom eksterne foredrag.  Men det var enighet om de eksterne foredragene er viktig.

Se Anders' foiler her

Dagens neste innslag var ”Sofie” fra Iran.  Hun kom sammen med datteren og Alf, som hadde blitt kjent med på språkkafeen.

Hun kom som flyktning til Norge med sin datter for 2½ år siden.  Etter mottak i Oslo og Larvik kom hun til Horten, hvor både hun og datteren går på skole og lærer godt norsk!  Hun er utdannet innen mikrobiologi, men sliter med å få godkjent dette da hun ikke fikk med seg papirene fra Iran.  Valgte å skaffe egen bolig da hun kom til Horten, da hun ikke var fornøyde med den hun fikk fra Kommunen.  

Hennes neste stor mål er å lære seg å svømme!  Da kunne Agron fortelle at han også kom til Norge som asylsøker fore 34 år siden. Og også hade lært å svømme her i Norge! 

Til slutt kom Carl til orde med dagens 3-minutter.  Han tok opp sine erfaringer fra Global Dignity Day i Larvik, og oppfordret å stille på det planlagte arrangementet på Horten Videregående skole i oktober.  Å oppleve ungdommer som åpner seg i trygge rammer var og er en flott opplevelse.

Og Svein vant vinen.
Referat 16. februar 2016 - Sport og spill


Under programfanen <Sport og spill> 16. februar 2016 ble årets arrangement nok en hyggelig lekekveld på Vestfold Bowling.

Stemningen var helt på topp blant de 16 deltakerne, og det var mange diskusjoner rundt fremgangsmåter om hvordan man best kunne få ned alle kjeglene på de to kast man hadde til rådighet.

Unntatt fra slike avgjørelser var selvsagt de ganger hvor man treffsikkert fikk en full score, men da var hurraropene til gjengjeld til stor inspirasjon.

Alle kjørte den bestilte ”pakke” på to hele serier, og det hele var unnagjort på presis 2 timer.

Totalresultatene kan sees på egen oversikt, men vi kan gratulere Marius Tannum med totalt 213 kjegler ned på de to rundene.

Nevnes skal også Bjørn Bryde med det beste resultat i en omgang på 112.

Stemningen var slik at det ikke ble tid til å ta opp noen andre Rotarytemaer, men Tonny gikk da en runde med spørsmålet om å bli med på årets torskeaften. Pr. nå er dermed 19 stk. påmeldt. Ny oppfordring kommer fra Svein. Flere bilder fra bowlingen finner du her . Til slutt følger resultatet av konkurransen:

NrEtternavnFornavnAdresseRes. 1.omgangRes. 2.omgangTotaltRekke-følgeRekefølge 1. omgangRekefølge 2. omgang
1TannumMariusStorgata 70 F106107213113
2Svagård MortenØvre Vei 291101192234
3Volle Jan SverreKayesgate 2 C9099189345
4TorødGunnar J.Bjerkeveien 319495189328
5WintherJan-OttoAasgaarden 1 B77108185562
6BrydeBjørnKommandør Ottosg 3A621121746111
7RønningSvein  Tiurstien 167098168796
8KaardahlAnders F.Nordre Enggate 117985164859
9KnudsenTomOrrfuglstien 7261971589127
10JakobsenTor V.Østre vei 14738415710710
11HesjedalKirstiBaglervn 6717014111811
12SteensenAnders J.Gamleveien 3 A6665131121013
13LysgaardSvein ErikTeatergata 16064124131314
14NeumannTonnyRådyrstien 295567122141412
15AasJ. MartinOrrfuglstien 215059109151615
16BrydeAstriKommandør Ottosg 3A544296161516

Ref. Svein


Referat 9. februar 2016 - Horten som havneby

En inspirerende kveld med vår egen havnefogd og rotaryaner Espen Eliassen

 

22 Rotaryanere og 2 gjester møtte opp for å høre om jobben som gjøres i havna samt hvilke planer som foreligger. Espen fortalte først om flere spennende og nødvendige oppussing og vedlikeholds arbeide som ble utført i de siste årene. Han fremhevet arbeiderne og var stolt over arbeidet som ble utført under vanskelige forhold under bryggene i havna. Vedlikeholds oppgaven var nødvendig og viktig men ikke lett synlig for befolkningen i overflaten.  Han fortalte oss videre om spennende prosjekter som skal skje fremover, om planlagte forskjønnelse av gjestehavnsområdet og andre moderniserings oppgaver i nærmeste årene. Espen er tydelig at han er opptatt av helhetlig tenkning når det gjelder byutvikling og samtidig ha med seg beslutningstakere. Han var opptatt av «å ta vare på behov for å gjøre noe med lave frukter og samtidig kjøre prosesser for å fatte gode beslutninger fremover».

Her kan vi se hva som skal skje i havna de neste 20 årene.

Det var morsomt å høre om hvilke muligheter som ligger i utvikling av området rundt Redningsmuseet og nytt sitteatrium mellom brygga og gangveien ved bobilparkeringen- dette vil gi et etterlengtet løft til hele området. Han illustrerte med egne eksempler for å synliggjøre viktigheten av å følge med, vise initiativ og stille opp med egne midler for å skyte fart i den nye gang og sykkelstien som er på er nå på plass.

Det var en glede å høre på en engasjert havnefogd og betryggende at fremtidig utvikling av vår havn er i trygge hender som jobber til det beste for havna og Horten!


Hilsen AgronReferat 2. november 2016 - hvor seiler Autonomus?

Møtet på Bakkenteigen (hvor Autonomus har sitt "hjem") startet med at Berit ønsket velkommen - spesielt til asylsøkerne som var blitt med Alf fra "Språkkaffeen" tidligere på dagen. Alf holdt sitt 3-minutt nettopp om asylsaken. Et fint innlegg, men det må ikke bli sånn at et 3-minutt blir for langt som i dette tilfellet. Det stjeler tid fra vedkommende som skal ha hovedinnlegget for kvelden. Hovedtema for kvelden var det Marius som sto for. Han fortalte om den "nye" høyskolen for Vestfold, Buskerud og Telemark. 17.500 studenter et anselig antall, og man venter på at høyskolen skal kunne bli et universitet.

Så gikk han over til å snakke om Autonomus - et prosjekt som 3 av studentene på Bakkenteigen har jobbet med et par år stid. Autonomus er en liten seilbåt som seiler uten mannskap om bord. Det er datamaskiner som styrer, og "kapteinen" sitter på land og forteller hvor båten skal. Når det er gjort, bestemmer båten selv veien til bestemmelsesstedet. Her ligger det store fremtidsmuligheter for ubemannede farkoster både til lands (biler), til vanns (båter) og i luften (fly og droner). Se mer informasjon om prosjektet på www.autonomus.no.

Neste møtet er på hotellet, og da kommer havnefogd Espen Eliassen og forteller om "Horten som havneby"Referat fra Klubbmøte 26. januar 2016.

Her kan du se og høre Backers Blå             Bildene fra møtet ser du her